نویسنده = المیرا جنوی
تعداد مقالات: 2
1. پایش و ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد


2. سنجش جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-84

المیرا جنوی؛ بهروز شاهمرادی