نویسنده = فریده عصاره
تعداد مقالات: 5
1. رهیافت اطلاعات متقابل در همکاری دانشگاه و صنعت در گذار به دانشگاه‌های نسل سوم در ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-146

10.22070/rsci.2019.4609.1305

آتوسا کوچک؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


3. مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22070/rsci.2019.4344.1283

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی


5. بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

10.22070/rsci.2017.514

منصوره صراطی شیرازی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو