ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه تربیت اخلاقی نمایه شده در پایگاه وب‌آوساینس طی سال‌های 2000-2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران

4 جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

10.22070/rsci.2021.5818.1433

چکیده

هدف: در این پژوهش با استفاده از فنون علم‌سنجی، ساختار اندیشه حوزه تربیت اخلاقی طی سال‌های 2000 - 2018 مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان و فن تحلیل شبکه‌ای، به بررسی و شناسایی روابط معنایی میان واژگان حوزه‌ی تربیت اخلاقی در بازه زمانی 2000-2018 در پایگاه web of science پرداخته است. 991 مدرک از پایگاه مورد بررسی استخراج شد.
یافته‌ها: این پژوهش نشان داده است که واژه «آموزش عالی» پرتکرارترین واژه به لحاظ فراوانی و واژه‌های «آموزش و پرورش**ارزش‌ها» دارای بیشترین هم‌رخدادی می‌باشند. یافته‌های حاصل از تحلیل خوشه‌ای نشان داد، حوزه تربیت اخلاقی دارای 10 خوشه موضوعی شامل: «مراقبت و عدالت»، «اخلاق کسب و کار»، «مدرسه و بلوغ کودکان»، «رفتار خردسالان در مهد کودک»، «تربیت جنسی»، «آموزش اخلاقی-پزشکی»، «چالش‌های تربیت بدنی»، «آموزش و تربیت شهروندی»، «ارزش‌های اجتماعی» و «فضائل انسانی-اسطوره‌سازی»، می‌باشد که بیشترین مرکزیت مربوط به خوشه‌ی 8 «آموزش و تربیت شهروندی» و بیشترین تراکم مربوط به خوشه‌ی5 «تربیت جنسی» بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد حوزه‌ی تربیت اخلاقی به طور کلی بر روی «قضاوت اخلاقی»، «تربیت جسمانی»، «ارزش‌های اجتماعی» و «فضائل انسانی» تأکید دارد که برای اعتلای این مفاهیم از سطوح مختلف آموزشی استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Map of Moral Education Studies Indexed in Web of Science 2000_2018

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • faramarz soheili 2
  • AliAkbar Khasseh 3
  • Mohammad Javad Zarean 4
1 the academic institute for ethics and education, Qom, Iran
2 associate professor, department of library and information science
3 Assistant Professor of Information Science and Science, Payame Noor University of Tehran
4 Assistant Professor, Department of Education, Almutafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: Using scientometric techniques, this study intends to map the intellectual structure of knowledge in Moral Education from 2000 to 2018.
Methodology: This research has been conducted by co-word analysis and network analysis to uncover the semantic relationships among keywords used in Moral Education articles indexed in Web of Science from 2000 to 2018. Research population includes 991 articles extracted from Web of Science. For data analysis, a combination of bibliometric software, including BibExcel, Excell, SPSS 22, Ravar PreMap, UCINet, NetDraw, and VosViewer.
Findings: The results showed that the keyword "Higher Education" was the most frequent keyword and the keywords "Education**Values" are the top co-words. The results of hierarchical clustering showed that the field of Moral Education consists of 10 thematic clusters: "Care and Justice", "Business Ethics", "School and Childhood Maturity", "Child Behavior in Kindergarten", " "Sexual Education", "Medical Ethics Education", "Challenges of Physical Education", "Citizenship Education", "Social Values" and "Myth-making Virtues".
Conclusion: The results show that the emphasis of the research in Moral Education is generally on "moral judgment", "physical education", "social values" and "human virtues" which uses different levels of education to promote these concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral education
  • Content Analysis
  • Co-word analysis
  • strategic diagram
  • Scientometrics