بررسی جریان دانش از دانشگاه‌ها به عنوان منابع تولید علم و فناوری: مقایسه‌ای بین دانشگاه‌های ایران و 100 دانشگاه برتر جهان با استفاده از سنجش استنادی میان مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد علم سنجی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22070/rsci.2021.13857.1475

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه‌ای جریان دانش در دانشگاه‌های ایران و 100 دانشگاه برتر جهان با استفاده از سنجش استنادی میان مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش اسنادی و با رویکرد علم‌سنجی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 8 دانشگاه برتر ایران و50 دانشگاه برتر جهان، نمایه شده در نظام رتبه‌بندی تایمز، یو اس نیوز، شانگ‌های، لایدن و سای‌ویژنز است. ابزار گردآوری داده‌ها پایگاه سایول است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم افزار اکسل استفاده شده است.
یافته‌ها: بیشترین فراوانی در شاخص پروانه‌های ثبت اختراع استناد کننده به مقالات، تعداد انتشارات مورد استناد پروانه‌های ثبت اختراع، میانگین تعداد پروانه‌های ثبت اختراع استناد شده دانشگاه به مقالات و استناد به پروانه‌های ثبت اختراع متعلق به دانشگاه استنفورد است. اما نتایج مربوط به مقایسه دانشگاه‌های در تمامی شاخص‌های هم برای دنشگاه‌های ایران و هم جهان کمتر با اقبال روبرو بوده و طی سال‌های اخیر همواره در حال کاهش بوده است.
نتیجه‌گیری: بررسی استنادی میان تولیدات علمی و فناوری وضعیت میزان مطالعات کاربردی در دانشگاه‌ها را مشخص نمود. انتشار مقاله و پروانه‌های ثبت اختراع صرفا جهت افزایش تعداد آن‌ها و بدون در نظر گرفتن کیفیت آن‌ها نمی‌تواند باعث رونق اقتصادی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of knowledge flow from universities as sources of science and technology production: A comparison between Iranian universities and the top 100 universities in the world using citation measurement between articles and patents

نویسندگان [English]

  • zeinab jozi 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
1 shahed university
2 Scientometrics Department Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to compare the flow of knowledge in Iranian universities and the top 100 universities in the world using citation measurement between articles and patents.
Methodology: The present study is an applied research that has been done by documentary method with scientometric approach. The research population includes the top 8 universities in Iran and the top SciVision The data collection tool is SciVal database and descriptive statistics and Excel software have been used to analyze the data.
Findings: The results showed that the highest frequency in the index of patents citing articles is the number of publications cited by patents, the average number of patents cited by the university to articles and citations to patents belonging to Stanford University. However, the results related to the comparison of universities in all indicators for both Iranian and international universities have been less successful and have been constantly decreasing in recent years.
Conclusion: citation study between scientific and technological productions determined the status of applied studies in universities. Publishing articles and patents just to increase their number and without considering their quality cannot lead to economic prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation relations
  • Science and Technology Relationship
  • articles
  • patent
  • Citation analysis