دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-140 
2. مطالعۀ شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران

صفحه 1-14

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ الهه شهبازی منشادی