دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-208 
4. تحلیل شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی

صفحه 33-56

حمید رضا نوچه ناسار؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد امین قانعی راد