ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایگاه استنادی وب آوساینس با استفاده از نرم افزار VOSviewer

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش، تعیین وضعیت تولیدات علمی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در پایگاه وب‌آوساینس است.
روششناسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های تحلیلی علم‌سنجی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و جامعه آماریان کلیه تولیدات علمی این دانشگاه از سال 2010 تا پایان سال 2021 میلادی است.
یافتهها: تعداد مقالات نمایه‌شده دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور در پایگاه وب‌آوساینس 294 رکورد است. میزان رشد آن‌ها روند افزایشی داشته و بیش‌ترین نرخ رشد مربوط به سال 2012‌م. می‌باشد. دانشکده علوم پایه با 53.39 درصد همه تولیدات علمی فعال‌ترین دانشکده است. تعداد همه استنادها 1859 و میانگین استناد به هر مقاله 32.6 است. گرایش به مشارکت در تولیدات علمی دارای سطح بسیار مطلوبی می‌باشد به‌طوری که 58.95 درصد کل مقالات با مشارکت دیگر پژوهشگران تولید شده‌است. الگوی هم‌نویسندگی دانشگاه، 3 نویسندگی، درجه همکاری 938.0 و شاخص همکاری 15.3 می‌باشد. بالاترین میزان مشارکت در تولیدات علمی مربوط به دانشگاه امیرکبیر و بیش‌ترین سهم همکاری کشورها مربوط به کشورهای اسپانیا و آمریکا است. همچنین بین میزان تولیدات علمی دانشگاه در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری: روند رشد تولیدات علمی دانشگاه و میزان استناد به آن‌ها اگر چه با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما در همه روند صعودی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visualizing a Map of the Scientific Productions of Jundi-Shapur University of Technology in the Web of Science Database Using VOSviewer Software

نویسنده [English]

  • Maryam Hasannejad
M. A. in Knowledge & Information Sciences, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to determine the status of scientific productions of Jundi-Shapur University of Technology in the Web of Science database. By identifying the research performance of the university and taking necessary measures, the factors and conditions for increasing scientific production and upgrading the university's rank will be provided. The results of this study can be a valuable and efficient tool for management in macro-planning in research and lead to essential planning. Therefore, the state of scientific research productions, as an example of Iran's academic community, has been examined to determine the degree of development of the university based on indicators such as the number of articles indexed by university researchers, their growth trends, identification of fields and active researchers, determination of co-authorship network, determination of organizational network, and numbers of citations. These should be measured and evaluated using scientific metrics.
Methodology: This scientific analytical research employs the library method, and VOSviewer software is utilized for data analysis. The statistical population comprises all scientific works affiliated with this university in the Web of Science database from 2010 to 2021, where at least one researcher is affiliated with Jundi-Shapur University of Technology. Data collection involved searching for the term "Dezful" in the "Address" field and filtering the results by selecting Jundi-Shapur University of Technology and the relevant years. Descriptive statistics were conducted using Excel and VOSviewer software, and statistical analysis was performed using the Mann-Whitney U test.
Findings: The results of this research show that the number of indexed articles from Jundi-Shapur University of Technology in the Web of Science database is 294 records. The first article was indexed in 2010, and the growth rate of scientific production has been increasing every year on average. Particularly, from 2019 to 2021, there has been an upward trend, with the highest growth rate recorded in 2012 at 600 articles. The average growth of scientific production is 92.51. Participation in scientific productions is at a very good level, with 95.58% of all articles being produced with the collaboration of other researchers. The highest participation rate was in 2021 at 29.54%. The dominant co-authorship pattern among university researchers is the pattern of 3 authors, with a collaboration degree of 0.938 and a collaboration index of 3.15. The high collaboration degree and index indicate the strong participation of researchers and their willingness to write joint articles and engage in scientific collaborations. The most active department in terms of scientific productions is the Department of Basic Sciences, with 117 articles, accounting for 39.53% of the total articles. The department with the lowest activity is the Department of Architecture and Urban Planning. The most productive researcher was R. Nikandish (45 articles in WoS) from the Department of Basic Sciences. The total number of citations is 1859, with an average of 6.32 citations per article. The total number of citations has increased with the rise in the number of scientific productions, with the highest number of citations recorded in 2021 at 802. The most cited researchers were A. Keramat, A. Ghasemi, and N. Tahmasbi, respectively. The highest rate of collaboration in scientific products was observed with Amirkabir, K.N.Toosi, Shahid Chamran Ahvaz, and Sharif Universities, while the countries with the highest collaboration rates were Spain and the United States. Additionally, there was a significant difference between the number of women's and men's scientific productions at Jundi-Shapur University of Technology (P-value = 0.014).
Conclusion: Although ups and downs have accompanied the trend of scientific productions of JSUT and their citing rate, it has grown well in recent years. Also, it seems their scientific collaboration with local and international researchers has been effective in increasing the number of articles and their citation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualizing scientific map
  • VOSviewer software
  • Co-authorship
  • Co-Occurrence
  • Jundi-Shapur University of Technology- Dezful
احتشام، ح. (۱۳۹۱). بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایگاه اطلاعات علمی اینترنتی (۲۰00-۲۰11). مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 52، 324-331. https://journal.bums.ac.ir/article-1-1052-en.html
‌انصاری، م.، کریمی، م.، فلاح، م.، لطفی، ص.، و ولی نژادی، ع. (۱۳۹۷). بررسی شبکه همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پایگاه استنادی علوم بین سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۷. کومش، 21(1)، 1-10. http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4920-en.html
جعفری، ف.، و گلتاجی، م. (۱۳۹۱). مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور طی سال‌های 2000- 2008. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(3)، 561- 575. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699156_ca97876ce8e204f80e826f00c37ac75f.pdf
‌خادمی‌زاده، ش.، و کمایی، م. (۱۳۹۸). ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌المللی در پایگاه استنادی وب‌                                                                                                                                                                                                                                      آو‌ساینس. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(3)، 65-83. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699156_ca97876ce8e204f80e826f00c37ac75f.pdf
دالوند، م.، و آگاه، ه. (۱۴۰۱). مطالعه علم‌سنجی تولیدات علمی حوزه موضوعی دریای خزر. علمسنجی کاسپین، 9(1)، 54-68. http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-250-en.html
‌دهقان‌پور، ن.، چشمه سهرابی، م.، عصاره، ف.، و مولوی، ح. (۱۳۸۹). نقشه علم نگاشتی مهندسی ایران بر مبنای نمایه استنادی علوم طی سال‌های ۱۹۹۰ - ۲۰۰۸. اطلاعشناسی، 8(پاییز)، 148-166. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/929215/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-1990-2008
‌رحیمی، م.، و فتاحی، ر. (۱۳۸۸). بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(1)، 79-98. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43767.html?lang=fa
رمضانی، ه.، علیپور حافظی، م.، و مؤمنی، ع. (۱۳۹۳). نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها. فصلنامه ترویج علم، 5(6). http://www.popscijournal.ir/article_93134.html?lang=en
‌ریاحی، ع.، صیامیان، ح.، زارع، ا.، و یمین فیروز، م. (۱۳۹۳). ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 1992 – 2013. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(122)،395 - 400. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-5453-en.html
‌زندی روان، ن.، داورپناه، م.، و فتاحی، ر. (۱۳۹۶). نقشه تولید علم ایران بر پایه مقاله‌های نمایه شده در SCI-E. پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانششناسی، 7(1)، 5-26.‌.https://doi.org/10.22067/39601
‌زوارقی، ر.، فدایی، غ.، و فهیم‌نیا، ف. (۱۳۹۰). چشماندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45(57)، 13-37. https://jlib.ut.ac.ir/article_28760.html?lang=en
سوری، ف.، نوروزی، ی.، فامیل روحانی، ع.، و زارعی، ع. (۱۳۹۹). ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آوساینس. پژوهشنامه علم‌سنجی، 6(11)، 127-148. https://doi.org/10.22070/RSCI.2019.4377.1286
سهیلی، ف. (1390). ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایگاهWeb of Science. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(6)، 861-871. https://him.mui.ac.ir/article_26154.html
‌سهیلی، ف.، توکلی زاده راوری، م.، حاضری، ا.، و دوست حسینی، ن. (۱۳۹۸). ترسیم نقشه علم. تهران: دانشگاه پیام نور.‌
‌شکفته، م.، و حریری، ن. (۱۳۹۲). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم‌استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. مدیریت سلامت، 16(51)، 43-59. https://www.sid.ir/paper/130018/fa
‌شکوهیان، م.، عاصمی، ع.، شعبانی، ا.، و چشمه سهرابی، م. (۱۳۹۸). تحلیل ترکیبی کتاب سنجی و متن کاوی تولیدات علمی حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed. مدیریت اطلاعات سلامت، 16(4)، 190-196. https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3953
عباسی، ف.، بیگلو، م. ح. (1389). مطالعه علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه وب‌آساینس طی سالهای 1999- 2008. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26(2)، 355-371. https://ijmm.ir/article-1-227-fa.html
علیان، م.، یاری، ش. (1391). مروری بر متون علم سنجی در ایران. کتابداری و اطلاعرسانی، 15(1)، 185-215. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47861.html?lang=fa
غفاری، س.، زکیانی، ا.، نوری، ش.، و قلی‌نیا عدالتی، م. (1399). تحلیل تولیدات علمی دانشگاه علومپزشکی مشهد نمایه شده در پایگاه استنادی ISI با تکیه بر شاخص H-Index: مطالعه علم سنجی، مجلةدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 63(3)، 2316-2323. https://doi.org/10.22038/MJMS.2020.16891
غفاری، س.، قره‌بقلو، و.، و رضاقلی‌زاده شیروان، م. (۱۴۰۰). ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب‌آوساینس. پژوهشنامه علمسنجی، (14)، 99-114. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5204.1354
‌غلامپور، ب، صبوری، ع. ا.، و نوروزی، ع. ر. (۱۳۹۹). مصورسازی موضوع های داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست‌شناسی مولکولی ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 1119-1148. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2020.031
فتاحی، ر.، دانش، ف.، و سهیلی، ف. (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای‌1990 -2010 در وبگاه علوم (Web of Science‌) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 1(1)، 175-196. https://doi.org/ 10.22067/RIIS.V1I1.8914  
‌قاضی‌زاده، ح.، مظفری، ل.، غفاری، س.، و زکیانی، ش. (۱۳۹۷). ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر مشارکت‌های ملی و بین‌المللی با استفاده از داده‌های ISI. اطلاعرسانی پزشکی نوین، 4(1)، 9 - 16. http://jmis.hums.ac.ir/article-1-153-en.html
میرجلیلی، ح.، و عصاره، ف. (۱۳۹۱). مطالعه علم‌سنجی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاری مقالات 20 نشریه برتر حوزه ژنتیک و وراثت. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(1)‌، 75-89. Microsoft Word - 8-548-osare.doc (ensani.ir)
‌نوروزی چاکلی، ع. (۱۳۹۰). آشنایی با علمسنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشهها). سمت، دانشگاه شاهد.‌
‌نوکاریزی، م.، و زینلی چهکند، ا. (۱۳۹۲). تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(2)، 73-98. https://doi.org/ 10.22067/riis.v2i2.11059
‌وکیلی مفرد، ح.، و حسینی راد، س. (۱۳۹۷). بررسی کمی تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌نویسندگی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایگاه استنادی Scopus‌. مجلة علمی پژوهان، 16(4)، 53-93. http://psj.umsha.ac.ir/article-1-411-en.html
یوسفی، ا.، گیلوری، ع.، و شهمیرزادی، ط. (1391). بررسی کمی و کیفی مقالات ISI (Web of Science) نویسندگان ایرانی در حوزه میکروب‌شناسی. مجله میکروبشناسی پزشکی ایران، 6(9)، 59-75. https://ijmm.ir/article-1-227-fa.pdf
 
Abbasi, F., & Biglu, M. H. (2011). Scientometrics Study of scientific productions of Iranian Medical Sciences Universities in Web of Science During 1999-2008. Iranian Journal of Information Processing and managent, 26(2), 355-371. https://ijmm.ir/article-1-227-fa.html [In Persian].
Aliyan, M., & Yari, S. (2012). A review of scientometric literature in Iran. Library and Information Science, 15(1), 185-215. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47861.html?lang=fa [In Persian].
Ansari, M., Karimi, M., Fallah, M., Lotfi, S., & Valinejad, A. (2018). Survey of scientific cooperation networks of Semnan University of Medical Sciences in the Web of science database between 2013-2017. Koomesh, 21(1), 1-10. Available at: http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4920-en.html [In Persian].
Bharti, & Meera. (2017). Research output of University of Delhi and Jawaharlal Nehru University in the field of Arts and Humanities: A study of Thomson Scientific Database during 2004-2016. International Journal of Research in Library Science, 3(2), 40-63. https://doi.org/10.26761/ijrls.3.2.2017.1252
Borgohain, D. J., Verma, M. K., Lund, B., Mondal, D., Chakrabarti, K., Mondal, D., Sharma, G., Haldar, S., Mondal, D., & Francis, D. J. (2022). Intellectual Structure Mapping of Sickle Cell Anemia Research in India: A Scientometric Analysis. Journal of Scientometric Research, 11(1), 89-99. http://dx.doi.org/10.5530/jscires.11.1.9
Cheng, M. Y., Hen, K. W., Tan, H. P., & Fok, K. F. (2013). Patterns of co-authorship and research collaboration in Malaysia. Emerald Group Publishing Limited, 65(6), 659-674. https://doi.org/10.1108/AP-12-2012-0094
Dalvand, M., & Agah, H. (2022). Scientometric Study of Scientific Outputs on the Caspian Sea. Caspian Journal of Scientometrics, 9(1), 54-68. http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-250-en.html [In Persian].
De la Flor-Martínez, M., Galindo-Moreno, P., Sánchez-Fernández, E., Abadal, E., Cobo, M.-J., & Herrera-Viedma, E. (2017). Evaluation of scientific output in Dentistry in Spanish Universities. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 22(4), e491. https://doi.org/10.4317/medoral.21656
Dehghanpour, N., Cheshmeh Sohrabi, M., Osareh, F., & Molavi, H. (2010). An study of iranian engineering scientific outputs in science citation index accessible through dialog database during 1990-2008. Informatics(29), 147-166. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/929215 [In Persian].
Deka, P. R. A. N. J. A. L. (2020). A Scientometric Profile of Dibrugarh University, Dibrugarh (Assam) through the Lens of Web of Science, During 1989-2020. Library Philosophy and Practice, Fall, 4584: 1-9.
Eck, N. J. v., & Waltman, L. (2022). VOSviewer Manual. Leiden University. https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.18.pdf
Ehtesham, H. (2012). Evaluation of scientific output of researchers at Birjand University of Medical Sciences in web of science during 2000-2011. J Birjand Univ Med Sci. 19(3), 324-31. https://journal.bums.ac.ir/article-1-1052-en.html [In Persian].
Fattahi, R., Danesh, f., & Soheili, F. (2011). Review of the global status of the scientific productions of Ferdowsi University of Mashhad in the years 1990-2010 in the Web of Science with the aim of drawing a science map of this university. Library and Information Science Research, 1(1), 175-196. https://doi.org/ 10.22067/RIIS.V1I1.8914 [In Persian].
Ghaffari, S., Gharebaghloo, V., & Rezagholizadeh Shirvan, M. (2021). Scientific Evaluation of Iranian Researchers in the Field of Computer Engineering With Emphasis on Citations. Scientometrics Research Journal, 7(14), 99-114. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.5204.1354  [In Persian].
Ghaffari, S., Zakiani, S., Noori, E., & Edalati, M. G. (2020). Scientific Products of Mashhad University of Medical Sciences indexed in ISI based on h-Index: A Scientometric Study. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 63(3), 2316-2323. https://doi.org/10.22038/MJMS.2020.16891 [In Persian].
Ghazizadeh, H., Mozaffari, L., Ghaffari, S., & Zakiani, S. (2018). Drawing the map of scientific production of researchers affiliated with Shiraz University of Medical Sciences with emphasis on national and international partnerships Using ISI. Journal Journal of Modern Medical Information Sciences, 4(1), 9-16. http://jmis.hums.ac.ir/article-1-153-en.html[In Persian].
Gholampour, B., Saboury, A. A., & Noruzi, A. (2020). Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran. information processing and managment, 35(4), 1119-1148. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2020.031 [In Persian].
Ishikawa, M. (2009). University Rankings, Global Models, and Emerging Hegemony Critical Analysis from Japan. Journal of Studies in International Education, 13(2), 159-173. http://dx.doi.org/10.1177/1028315308330853
Jafari, F., & Goltaji, M. (2012). The Study of Scientific Outputs Status of Faculty Members of Humanities, Art and Social Sciences Faculties of State Universities of Iran during 2000-2008. information processing and managment, 27(3), 561-575. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699156_ca97876ce8e204f80e826f00c37ac75f.pdf [In Persian].
Khademizadeh, S., & Kamaei, M. (2019). Drawing a map of scientific productions of Shahid Chamran University of Ahvaz with emphasis on national and international cooperation in Web of Science citation database. Journal of Studies in Library and Information Science, 11(3), 65-83. https://doi.org/10.22055/slis.2019.29218.1588* [In Persian].
Mirjalili, H., Osareh, F. (2012). Scientometric Analysis and Scientific Mapping of Articles Published in Twenty Top Journals in the Field of Genetics and Heredity. journal of health information management, 9(1), 75-89. Microsoft Word - 8-548-osare.doc (ensani.ir) [In Persian].
Mohan, BS., & Kumbar, M. (2020). Scientometric analysis and visualization of solar physics research in India. Science & Technology Libraries, 39(2), 189-209. http://dx.doi.org/10.1080/0194262X.2020.1715321
Noroozi Chakoli, A. (2011). Introduction to Scientometrics (Foundations, Concepts, Relations & Origings). SAMT; Shahed University. [In Persian].
Nowkarizi, M., & Zeynali Chahkand, A. (2012). The participation of the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad in scientific production from 2000 to 2010. Library and Information Research Journal, 2(2), 73-98. https://doi.org/ 10.22067/riis.v2i2.11059 [In Persian].
Olmeda-Go´mez, C., Perianes-Rodriguez, A., Ovalle-Perandones, M. A., Guerrero-Bote, V. P., & Anego´n, F. d. M. (2009). Visualization of scientific co-authorship in Spanish universities: From regionalization to internationalization. Aslib proceedings, 61(1), 83-100. https://doi.org/10.1108/00012530910932302
Payumo, J., Sutton, T., Brown, D., Nordquist, D., Evans, M., Moore, D., & Arasu, P. (2017). Input–output analysis of international research collaborations: a case study of five US universities. Scientometrics, 111(3), 1657-1671. https://doi.org/ 10.1007/s11192-017-2313-2
Radha, L., & Arumugam, J. (2021). The Research Output of Bibliometrics using Bibliometrix R Package and VOS Viewer. Humanities, 9(2), 44-49. http://dx.doi.org/10.34293/sijash.v9i2.4197
Rahimi, M., & Fattahi, R. (2008). A Survey of Scholarly Collaborations among Academic Staff of Ferdowsi University of Mashhad. Library and information sciences, 12(1), 79-98. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43767.html?lang=fa[In Persian].
Ramezani, H., Alipour-Hafezi, M., & Momeni, E. (2014). Scientific maps: methods and Techniques. Popularization of Science, 5(1), 53-84. http://www.popscijournal.ir/article_93134.html?lang=en[In Persian].
Riahi, A., Siamian, H., Zare, A., & Yaminfirooz, M. (2015). Mapping the scientific productions of Mazandaran University of Medical Sciences in Scopus Database in 1992-2013. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(122), 395-400. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-5453-en.html [In Persian].
Shekofteh, M., & Hariri, N. (2012). Scientific Mapping of Medicine in Iran Using Subject Category Co-Citation and Social Network Analysis. journal of health information management, 51(16), 43-59. https://www.sid.ir/paper/130018/fa [In Persian].
Shi, J.-g., Miao, W., & Si, H. (2019). Visualization and analysis of mapping knowledge domain of urban vitality research. Sustainability, 11(4), 988. https://doi.org/10.3390/su11040988
Shokouhian, M., Asemi, A., Shabani, A., & Cheshme-Sohrabi, M. (2019). Combined bibliometric and text-mining analysis of scientific productions in PubMed database in the field of electronic health records. Health Information Management, 16(4), 190-196. https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3953 [In Persian].
Soheili, F. (2011). Mapping the Structure of Scientific Publication of Tehran Medical University in Web of Science Database. Health Information Management, 8(6), 861-871. https://him.mui.ac.ir/article_26154.html [In Persian].
Soheili, F., Tavakolizadeh Ravari, M., Hazeri, A., & Doust Hoseini, N. (2019). Drawing a map of science. Tehran: Payam-e-Noor university. [In Persian].
Sory, F., Norouzi, Y., FamilRohani, A., & Zarei, A. (2020). Drawing the scientific map of Islamic Azad university researchers’ products in the field of Art and Architect in Web of Science site. Scientometrics Research Journal, 6(11), 127-148. https://doi.org/10.22070/RSCI.2019.4377.1286  [In Persian].
Suban, S. A. (2022). Bibliometric analysis on wellness tourism–citation and co-citation analysis. International Hospitality Review, (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IHR-11-2021-0072
Vakili Mofrad, H., & Hosseinirad, S. (2018). Review of Scientific Productions and Mapping the Co-authorship in Scopus Database for Researchers at the Hamadan University of Medical Sciences. Pajouhan Science, 16(4), 53-63. http://psj.umsha.ac.ir/article-1-411-en.html [In Persian].
Verma, M. K., & Das, S. (2020). Authorship and Collaboration Pattern of Research Output Published by Researchers of Tripura University during 2010-2019: A Scientometric Analysis. Library Philosophy and Practice (e-journal), 4359. https://www.researchgate.net/publication/344869015_Authorship_and_Collaboration_Pattern_of_Research_Output_Published_by_Researchers_of_Tripura_University_during_2010-2019_A_Scientometric_Analysis
Wild, C. J. (1995). Continuous improvement of teaching: A case study in a large statistics course. International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique, 63(1), 49-68. Continuous Improvement of Teaching: A Case Study in a Large Statistics Course on JSTOR
Yousefi, A., Gilvari, A., & Shahmirzadi, T. (2012). A Servay of scientific production of Iranian researchers in the field of Immunology in the ISI database. Iranian Journal of Medical Microbiology, 6(3), 59-75. https://ijmm.ir/article-1-227-fa.pdf [In Persian].
Zandi Ravan, N., Davarpanah, M., & Fattahi, R. (2017). Science Production Mapping in Iran, based on the Articles Indexed in Sciencefor Scientific Information (SCI-E). Library and Information Science Research, 7(1), 5-26. https://doi.org/10.22067/39601[In Persian].
Zavaraqi, R., Fadaei, G., & Fahimnia, F. (2011). A Perspective on the Theoretical Underpinning of Knowledge Domain Visualization. Journal of Academic librarianship and Information Research, 45(3), 13-37. Available at: https://jlib.ut.ac.ir/article_28760.html?lang=en [In Persian].