تحلیل موضوعی استنادات و ارجاعات به ‏پروانه‏‌ های ثبت اختراع بین‌‏ المللی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم‏ سنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل موضوعی استنادات و ارجاعات به پروانه‌‏های ثبت اختراع بین‌‏المللی ایران است.
روش‏‌شناسی: پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‏‌های کاربردی است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل استنادی و تحلیل روابط استنادی معکوس انجام شده است. ابزار گردآوری داده‏‌ها پایگاه‏‌های یو.اس.پی.تی.اُ. و اسکوپوس است. جامعه آماری پژوهش شامل 5816 پروانه‌‏های ثبت اختراع و 895 مقاله است. ابزار تجزیه و تحلیل داده‏‌ها، نرم افزار اکسل است.
یافته‌‏ها: بیشتر پروانه‏‌های ثبت اختراع بین‌‏المللی ایران براساس رده‏‌بندی سی.پی.سی متعلق به رده اصلی A (ضروریات انسانی) بودند. پروانه‌‏های ثبت اختراع بین‌‏المللی ایران بیشترین ارجاعات را به پروانه‌‏های ثبت اختراع مربوط به رده‏ اصلی G (فیزیک) و مقاله‏‌های مربوط به حوزه موضوعی بیوشیمی، ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی داشته‌‏اند. همچنین بیشترین میزان استنادها را از سوی پروانه‏‌های ثبت اختراع مربوط به رده‏ اصلی A (ضروریات انسانی) و مقاله‌‏های مربوط به حوزه موضوعی مهندسی دریافت کرده‌‏اند.
نتیجه‏‌گیری: در 14 سال اخیر، فراوانی پروانه‌‏های ثبت اختراع بین‌‏المللی ایران در پایگاه اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا، رشد صعودی داشته است. پروانه‏‌های ثبت اختراع در رده‌‏های موضوعی مختلف نسبت به مقاله‏‌های علمی سهم بیشتری از منابع و استنادات را به خود اختصاص داده‌‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Topical Analysis of References from and Citations to Iranian International Patents

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi 1
  • Nader Naghshineh 2
1 Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Library and Information science. Faculty of Management. university of Tehran. Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: The object of this study is topical analysis of references from and citations to Iranian international patents.
Methodology: This study is an applied research that has been done using the library method, citation analysis and Reverse citation relations method. Required data collected through the USPTO and Scopus databases. The statistical population of this study includes 5816 patent and 895 articles. To analyze the findings of this research is used Excel software as tools.
Findings: The highest number of Iranian international patents were in Human Necessities area (A) of CPC. Iranian international patents have the highest references to patents in physics area (G) and article in subject area of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology. They have also cited by patents in Human Necessities (A) area and article in subject area of engineering more than another subject area.
Conclusion: In the last 14 years, the number of Iranian international patents in USPTO database has ascending growth. Patent in various classification have more references and citation than articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patent
  • Non-patent references
  • Citation analysis
  • Reverse citation relations
  • Science and technology link