بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • بادین دهش، مهران [1] گروه خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • باشکوه، اکبر [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور،دانشگاه پیام نور
 • بامدادصوفی، جهانیار [1] دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • بامیر، موسی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم‌سنجی، دانشگاه تهران
 • بانگ آور ماشک، محبوبه [1] نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • بتولی، حسین [1] دانشیار پژوهش، باغ گیاه‌شناسی کاشان، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بتولی، زهرا [1] استادیار گروه مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
 • بتولی، زهرا [1] دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار گروه HSE، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،
 • برادر، رؤیا [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • بشیری، جواد [1] مربی پژوهشی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بشیری، جواد [1] مربی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بیک خورمیزی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد
 • بیک خورمیزی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه یزد
 • بنی اسدی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بهمن آبادی، علیرضا [1] مربی پژوهشی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بوستانی، رضا [1] دانشیار مهندسی پزشکی. دانشگاه شیراز

پ

 • پارسائی محمدی، پرستو [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز و مربی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • پاکزاد، مهدی [1] کارشناسی ارشد علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • پروازی شندی، حمیدرضا [1] گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • پروین، سمیه [1] مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان
 • پناهی، سمیه [1] دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،علوم پزشکی اصفهان
 • پناهی، عبدالعظیم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • پورنقی، رؤیا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • پورنقی، رویا [1] استادیار پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،‌تهران

ت

ج

چ

 • چناری، زهرا [1] بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

ح

خ

د

ر

ز

 • زارعی، عاطفه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • زارعی، عاطفه [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • زارعی، عیسی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، عیسی [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زال زاده، ابراهیم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه یزد
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،دانشگاه تربیت مدرس
 • زندیان، فاطمه [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندی روان، نرگس [1] دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زندیه، مصطفی [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران
 • زنگیشه، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد همدان

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور،تهران

ط

 • طبرسا، غلامعلی [1] گروه خط مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و جسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طهماسبی لیمونی، صفیه [1] استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

ع

غ

 • غائبی، امیر [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران
 • غریبه نیازی، منیره [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه الزهرا(س)
 • غفاری، سعید [1] استادیار گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ،دانشگاه پیام نور قم
 • غفاری، سعید [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور قم
 • غفاری، سعید [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز قم
 • غفاری، سعید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قم
 • غلامحسینی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه پیام نور قم

ف

ق

ک

گ

 • گرایی، احسان [1] استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • گزنی، علی [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری،شیراز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز
 • گلچین، مرضیه [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • گیلوری، عباس [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

م

ن

و

 • وزیری، اسماعیل [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
 • وزیری، اسماعیل [2] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه زابل
 • وظیفه دوست، حسین [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم نحقیقات
 • وفائیان، امیر [1] . دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی
 • وکیلی مفرد، حسین [1] گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

ی

 • یعقوبی ملال، نیما [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • یقطین، مریم [1] دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه شیراز
 • یوسفی، احمد [1] عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات واکس و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج