بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • باشکوه، اکبر [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور،دانشگاه پیام نور
 • بامیر، موسی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم‌سنجی، دانشگاه تهران
 • بتولی، زهرا [1] مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران - دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش-شناسی دانشگاه تهران
 • بشیری، جواد [1] مربی پژوهشی ،کارشناسی ارشد،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • بشیری، جواد [1] مربی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بیک خورمیزی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد
 • بیک خورمیزی، فرزانه [1] . کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه یزد
 • بنی اسدی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بهمن آبادی، علیرضا [1] مربی پژوهشی ،کارشناسی ارشد،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرایی، احسان [1] استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • گزنی، علی [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری،شیراز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز
 • گیلوری، عباس [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

م

ن

و

 • وزیری، اسماعیل [1] . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
 • وزیری، اسماعیل [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
 • وزیری، اسماعیل [1] استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه زابل
 • وفائیان، امیر [1] . دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

ی

 • یعقوبی ملال، نیما [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • یوسفی، احمد [1] عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات واکس و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

A

 • Amini، Mostafa [1] استادیارگروه ریاضی، دانشگاه پیام نورتهران