اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
021-51214110

سردبیر

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
021-51215096

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی کارشناس نشریه

scientometricsshahed.ac.ir
02151215126

اعضای هیات تحریریه

سعید اسدی

فناوری اطلاعات دانشیار / دانشگاه شاهد

asadi.sgmail.com
02151212452

مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه فردوسی مشهد

mparirokhgmail.com
0511 - 8803594

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه تربیت مدرس

hasanzadehmodares.ac.ir
021-82883678

غلامرضا فدائی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد /دانشگاه تهران

ghfadaieut.ac.ir
021-61117463

فاطمه فهیم نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه تهران

fahimniaut.ac.ir
021-66466199

یزدان منصوریان

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار /دانشگاه خوارزمی

y.mansouriangmail.com

افشین موسوی چلک

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/afshin.mousavi-chelak
mousaviafgmail.com
01133033261

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه شیراز

deanricest.ac.ir

حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات ودانش شناسی دانشیار دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
021 51214110

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
021-51215096