اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
021-51214110
0000-0002-5466-6647

سردبیر

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
021-51215096
0000-0002-0088-9159

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی کارشناس نشریه

scientometricsshahed.ac.ir
02151215126

اعضای هیات تحریریه

سعید اسدی

فناوری اطلاعات دانشیار / دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/asadi
asadi.sgmail.com
02151212452
0000-0002-8691-6081

مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~parirokh/
mparirokhgmail.com
0511 - 8803594
0000-0002-6065-954X

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
021-82883678
0000-0002-6175-0855

غلامرضا فدائی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد /دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/ghfadaie/?ac=article
ghfadaieut.ac.ir
021-61117463

فاطمه فهیم نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~fahimnia
fahimniaut.ac.ir
021-66466199
0000-0002-8991-5391

اشرف ملکی

پژوهشگر ارشد گروه جامعه شناسی اقتصادی
دانشگاه تورکو
فنلاند

www.utu.fi/en/people/ashraf-maleki
ashraf.malekiutu.fi
0000-0002-8223-4833

یزدان منصوریان

علم اطلاعات و دانش شناسی Associate Professor/ Charles Sturt University, NSW, Australia

arts-ed.csu.edu.au/schools/sis/staff/profiles/lecturers/yazdan-mansourian
ymansouriancsu.edu.au
0000-0002-0130-5741

افشین موسوی چلک

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/afshin.mousavi-chelak
mousaviafgmail.com
01133033261
0000-0002-5614-1334

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/persons/search.php
deanricest.ac.ir

حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات ودانش شناسی دانشیار دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_en
nourmohammadi.hgmail.com
021 51214110
0000-0002-5466-6647

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد/دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
021-51215096
0000-0002-0088-9159