تحلیل اثربخشی مقالات بین‌المللی پژوهشگران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس پایگاه اسکوپوس: مطالعه آلتمتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، کارشناسی ارشد، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر شناسایی میزان انعکاس مقاله‌های انگلیسی زبان پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در رسانه‌های اجتماعی بر مبنای شاخص‌های آلتمتریکس است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شد جامعه پژوهش شامل 3251 مقاله بوده که از سوی پژوهشگران سازمان در مجلات بین‌المللی منتشر شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های مورد نیاز سامانه علم‌سنجی سازمان و نیز افزونه بوکمارلت سایت آلتمتریکس بوده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، 81 درصد از مقالات منتشر شده از سوی پژوهشگران سازمان در مجلات بین‌المللی، دارای شناسه دیجیتالی شئ مقاله بوده‌اند که تنها 528 مقاله (24/16%) از کل مقالات در رسانه‌های اجتماعی منعکس شده است. میانگین امتیاز آلتمتریکس برای کل مقالات 15/3 به دست آمد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد از مجموع 17688 رخداد در رسانه‌های اجتماعی، سهم مندلی با 10241 رخداد (9/57%) و توییتر با 3613 رخداد (43/20%) بیش از سایر رسانه‌هاست.
نتیجه‌گیری هرچند میزان انعکاس مقالات بین‌المللی پژوهشگران کشاورزی سازمان در مقایسه با مطالعات مشابه از رقمی قابل قبول برخوردار است با این حال در این رسانه‌ها آثاری منعکس شده‌اند که نویسندگان اول آن‌ها از پژوهشگران سازمان نبوده‌ و خاستگاه ایرانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact analysis of International Papers of AREEO Researchers Indexed in Scopus Database: an Altimetrics Study

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahmanabadi 1
  • Javad Bashiri 1
  • Hooshang Hakimi 2
1 Agricultural center for Information science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Faculty member, Agricultural center for Information science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study identifies the reflection of English-language articles by researchers of the Agricultural Research, Education and Extension Organization on social media based on Altmetric indicators.
Methodology: This research is applied in purpose and in terms of method, it is a scientometrics study, which was done with a descriptive-analytical approach. The research population included 3251 articles published by the organization's researchers in international journals. The main tools used to collect the data was Scientometrics System and the Bookmarklet plugin of the Altmetric site.
Results: According to the findings, 81% of the articles published by the organization's researchers in international journals had a digital object identifier, of which only 528 articles (16.24%) were reflected on social media. The average Altmetric score for all articles was 3.15. The findings also show that out of a total of 17,688 mentions on social media, Mendelely share is 10,241 (57.9%) and Twitter's is 3,613 (20.43%) more than any other media.
Conclusion: Although the level of reflection of international articles of agricultural researchers of the organization is acceptable compared to similar studies, however, the first authors of the papers reflected in these media are not from the Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • researchers
  • Scholarly Papers
  • Agricultural Research Education and Extension Organization