تحلیل ساختار شبکۀ اجتماعی هم‌نویسندگی و هم واژگانی حوزۀ کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار شبکۀ اجتماعی هم‌نویسندگی و هم واژگانی حوزۀ کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه کلاریویت انلیتیکس WoS در بازه‌ی زمانی ابتدای سال 200۰ تا انتهای سال 2017 است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع علم‌سنجی بوده و از طریق تحلیل شبکه هم‌تالیفی پژوهشگران، روش‌های تحلیل هم‌رخدادی واژگان و با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. به منظور گردآوری داده‌ها، واژه‌های مربوط به کیفیت زندگی از سرعنوان موضوعی MESH استفاده شد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل 1421 مدرک است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش‌های علم‌سنجی استفاده شده است.
یافته‌ها: در میان محققان، منتظری با 97 مدرک پرکارترین نویسنده بوده است. در میان موسسات، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 831 مدرک بیشترین مشارکت را داشته است. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2014 با 284 مدرک، در زمینه‌ی حوزۀ‌ موضوعی بیشترین تعداد مربوط به حوزۀ پزشکی داخلی و عمومی با 235 مدرک و بیشترین نوع مدارک مربوط به مقالات با 1111 مدرک بوده است.
نتیجه‌گیری: نویسندگان برتری که توسط مرکزیت‌ها شناسایی شده‌اند در دانشگاه‌های برتر کشور فعالیت می‌کنند و تمرکز فعالیت‌های نویسندگان برتر در دانشگاه‌های پایتخت بیشتر از سایر مراکز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authorship and Co-occurrence network structure analysis of Iranian researchers on quality of life using social networks analysis

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hassanzadeh 1
  • Farideh Osareh 2
  • Leila Tavakoli farrash 3
  • Elham Esmaeil Pounaki 4
1 PhD in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran; Employee of National Library of Islamic Republic of Iran
2 Professor, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Tehran University
چکیده [English]

Purpose: To analyze the structure of social network Co-occurrence and Co-authorship in quality of life using social network analysis indicators in the Clarivate analytics WoS database.
Methodology: This research is a scientometrics study and has been done using co-occurrence and co-authorship analysis. Social network analysis (SNA) was used to obtain an understanding of the nodes on quality of life areas. MESH subject heading was used to extract related terms on quality of life. The population included 1421 documents which were extracted from Clarivate analytics WoS during 2000 to 2017. Descriptive statistics and Scientometric methods have been used to analyze the data.
Findings: The results showed that among researchers, Montazeri has been the most prolific author with 97 documents. Among the Institutions, Tehran University of Medical Sciences with 831 documents ranked the first. The total documents for the year 2014 were 284 documents, the area in this research was internal and public medicine with 235 documents, and among documents, articles came the first containing 1,111 records.
Conclusion: Most of the top-ranking authors are mainly working at the top universities of the country, and the top authors are mostly concentrated on the universities located in Capital rather than the other cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship networks
  • co-occurrence analysis
  • Quality of Life
  • Social networks analysis
  • Iranian researchers