ارائه الگوی نظام‌های شتاب‌دهنده تولید علم از نظر اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه‌های‌ دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر شتاب‌دهنده‌های تولید علم انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و با تلفیق دو روش کیفی و کمّی (توصیفی- پیمایشی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 خبره و 385 نفر از اعضای هیات علمی بودند که به روش نمونهگیری نظری و خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختمند و در بخش کمّی پرسشنامه محقق‌ساخته با 161 گویه بود.تجزیه وتحلیل داده‌ها ابتدا با روش کدگذاری داده‌های کیفی با نرم‌افزار MAXQDA.2018 و در مرحله کمّی بر مبنای روش تحلیل مولفه‌های اصلی و همچنین مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) در نرم افزارهایSPSS و PLS انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، و تعیین ابعاد و عوامل مؤثر بر شتاب‌دهنده‌های تولید علم از نظر جامعه فوق در 6 بعد شامل پدیده محوری در نظام‌های شتاب‌دهنده، شرایط علّی ، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، و پیامدها شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی می‌توان بیان داشت که لزوم توجه جدی و سیستمی به همه ابعاد نظام‌های شتاب دهنده تولید علم از نظر اعضای هیات علمی الزامی است. و این موضوع سبب توسعه متوازن، هماهنگ و اثربخش در دانشگاه‌های کشور و در نتیجه ارتقاء، شکوفایی و بلوغ دانشگاه‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model of Accelerator Systems for Scientific Production from the perspective of Faculty Members of Knowledge and Information Science of Iranian Public Universities

نویسندگان [English]

  • Marjan Arab-Rahmatipour 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
  • Ahmad Saeedi 3
1 PhD Student of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Statistical Research and Information Technology, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to identify the dimensions and factors affecting the accelerators of science production among faculty members of knowledge and information science field of Iranian public universities and in order to improve the current situation.
Methodology: This study was an applied research by purpose; in terms of data type, was qualitative; and research method was grounded theory. The statistical population consisted of 15 faculty members and experts in the field who were selected by purposive and theoretical sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was performed using MAXQDA software. In the quantitative stage, based on the principal component analysis method as well as structural equation modeling (SEM) the analysis was performed in SPSS and PLS software
Findings: Based on the research findings, the dimensions and factors affecting the accelerators of science production among the above population were identified in 6 dimensions including: central phenomenon, causal conditions, strategies, underlying conditions, interfering factors, and consequences.
Conclusion: The results showed that for balanced and effective scientific development in the country's universities, serious and systematic attention to all aspects of accelerating systems of science production among faculty members is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Production Accelerators
  • Faculty members
  • Iranian Public Universities
  • Scientific Production-Iran