تحلیل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی (1395-1385) از منظر علم‌سنجی و مقایسه با چالش‌های مرتبط با این رشته در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این است که نخست، پربسامدترین موضوع‌های پایان‌نامه‌های رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در دانشگاه شهید بهشتی دورۀ زمانی 1395-1385 را تعیین کند؛ دوم، روابط هم‌رخدادی موضوع‌های این پایان‌نامه‌ها را ترسیم کند؛ و سوم، رابطه میان موضوع‌های این پایان‌نامه‌ها با مهم‌ترین چالش‌های شهری و منطقه‌ای کشور را ردیابی‌کند.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی علم‌سنجی است. تحلیل هم‌رخدادی با به‌کارگیری شاخص‌های مرکزیت در شبکه متشکل از کلیدواژه‌ها، انجام و چالش‌های شهری و منطقه‌ای نیز با روش تحلیل متن استخراج شد.در نهایت، مقایسه میان این چالش‌ها و مشکلات با موضوع‌های پایان‌نامه‌های انجام گرفت.
یافته‌ها: توسعه پایدار پرکاربردترین پارادایم در این پایان‌نامه‌ها است و پس از آن ارزیابی، تجدیدحیات شهری، بافت فرسوده و گردشگری بیشترین تکرار را دارند. توسعه پایدار در تحلیل هم‌رخدادی به‌عنوان عامل اتصال دیگر موضوع‌ها نیز عمل می‌کند. در قیاس کلیدواژه‌ها با مشکلات برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، بحران آب و آلودگی هوا، ضعف نظام حقوق ترمیمی، کاستی‌های سیستم‌های حمل و نقل شهری و مسکن شهری از موضوع‌هایی هستند که در پایان‌نامه‌ها نادیده گرفته‌شده‌اند.
نتیجه‌گیری: موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد موردبررسی تطابق بالایی با چالش‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور دارند؛ اما موضوع‌هایی بیشتر مورد توجه قرارگرفته‌اند که در سخنرانی‌ها و نشست‌های بخش دولتی بیشتر درباره آن‌ها بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the urban and regional planning post-graduate theses at Shahid Beheshti University (2006- 2016): a scientometric perspective and comparison with the challenges in this field in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahide Ebrahimnia 1
  • Habibi Sayied Saman 2
  • Sayiede roya Hoseinirezaei 2
1 p
2 Urban and regional planning and design, architecture and urban planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purposes of this paper are to determine the most frequent topics of dissertations in the field of urban and regional planning at Shahid Beheshti University )2006- 2016); to outline the co-occurrence of the topics in these theses, and to compare them with the most important problems in this field. The co-occurrence of 181 keywords was analyzed using centrality indicators. Urban and regional challenges were extracted by content analysis. Finally, a comparison between these challenges with the central subject of the thesis was conducted. The results showed that, first, “sustainable development” is the most widely used keyword in these theses that also acts as a connecting factor to other concepts; The five most common keywords except to “sustainable development” are evaluation, urban regeneration, distressed areas, and tourism. Comparing the central keywords with the urban and regional planning problems indicates that subjects such as water crisis and air pollution, weakness of the compensation regulations, shortcomings of urban transportation systems, and urban housing are topics that have been ignored in the theses. Although the subjects of the theses are highly relevant to the challenges of urban and regional planning in the country, the topics are affected by the official policies, and lectures,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • co-occurrence
  • master’s theses
  • urban and regional planning
  • Shahid Beheshti University