جایگاه منطقه‌ای ایران در انتشارات علمیِ ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

3 دکتری میکروب‌شناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر جهت تعیین جایگاه ایران در انتشارات علمیِ حوزه ایمنی‌شناسی و میکروب شناسی انجام شده است، و اهداف دیگر آن تعیین وضعیت کلی تولید علم جهان، خاور‌میانه و ایران، شناسایی الگوهای تالیف تولیدات علمی جهان، خاور‌میانه و ایران، شناسایی میزان همکاریهای علمی ایران با کشورهای خاورمیانه و جهان، و بررسی ارتباط بین شاخص‌های تولیدات علمی، استنادات، همکاری‌های علمی منطقه‌ای، و همکاری‌های علمی فرا منطقه‌ای با یکدیگر هستند.
روش‌شناسی: پژوهش کاربردی و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و جامعه پژوهش 30622 مدرک حوزه ایمنی‌شناسی و میکروب‌شناسی کشور‌های خاور‌میانه طی سال‌های 2009 تا 2018 است. برای تعیین جایگاه کشورها، و روابط بین شاخص‌ها از تحلیل عامل اکتشافی و ماتریس همبستگی و پایگاه سایول استفاده شد.
یافته‌ها: به ترتیب کشورهای ایران، ترکیه، و عربستان در شاخص‌های تولیدات علمی، استنادات؛ همکاری‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و همکاری کل جزو کشورهای قدرتمند اطلاعاتی منطقه محسوب شدند، و شاخصِ استنادات نسبت به سایرین بیشترین وزن را در تعیین جایگاه داشت.
نتیجه‌گیری: جایگاه کشور در کمیت تولیدات علمی برجسته،اما کیفیت نسبت به متوسط منطقه‌ای و جهانی پایین‌ است. همچنین، رابطه بین شاخص‌های استنادات و تولیدات علمی نسبت به تمامی رابطه‌های دو به دوی در شاخص‌های منتخب بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Position of Iran in terms of Scientific Publication in Immunology and Microbiology

نویسندگان [English]

  • Shima Moradi 1
  • Fahimeh Rezaeizadeh 2
  • Monireh Rahimkhani 3
1 Faculty of Policy Evaluation and Science, Technology and Innovation Monitoring Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Medical Library and Information Sciences Department, the School of Allied Medical Sciences, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran
3 Ph.D. Microbiology, Laboratory Sciences Department, the school of allied medical sciences, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to determine the position of Iran in terms of scientific publications in Immunology and Microbiology, and also to identify the general status of science production and the patterns of publishing in the world, the Middle East, and Iran, analyze Iran scientific collaboration with the Middle East and the world, and explore the relationship between these indicators.
Methodology: The study population contained 30622 Middle Eastern publications in Immunology and Microbiology from 2009 to 2018. Positioning the countries and exploring the relations of indicators, the exploratory factor analysis, and the correlation matrix were conducted using Scival.
Findings: Iran, Turkey, and Saudi Arabia were among the powerful countries in the region in terms of publication, citation, regional, international, and overall scientific collaboration. As for regional positioning, the citations had the highest weight comparing others.
Conclusion: The indicators were strongly connected, however, the citations and international scientific collaborations displayed the strongest. Despite Iran's prominent position, the quality of the publication was lower than the regional and global average. This identified the most powerful and weak countries in the region in regards to scientific capacities in Immunology and Microbiology. It reckoned there was a strong relationship between citations and scientific production..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Middle Eastern countries
  • Citation analysis
  • scientific collaboration