بروندادهای علمی دسترسی آزاد منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی: مطالعه علم‌سنجی و آلتمتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی بروندادهای علمی دسترسی آزاد پژوهشگران ایرانی صورت گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریک انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 119168 برونداد پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات دسترسی آزاد است.
یافته‌ها: مقالات دسترسی آزاد پژوهشگران ایرانی رشد 99.9 درصدی داشته است. دانشگاه‌های آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی دارای بیشترین میزان مقاله در مجلات دسترسی آزاد بودند. بررسی رابطه میان تعداد استنادهای دریافتی با نمره آلتمتریک، تعداد اشاره در توییتر، فیسبوک و تعداد خواننده در مندلی حاکی از وجود رابطه آماری معنادار، مثبت و ضعیف میان شاخص‌های ذکر شده بود.
نتیجه‌گیری: انتشار بخش قابل توجهی از تولیدات علمی کشور در مجلات بدون چارک کیفی بسیار قابل تأمل است. بخش اعظمی از این مجلات در نمایه مجلات نوظهور حضور دارند و پژوهشگران کشور به صرف حضور این مجلات در پایگاه وب‌آو‌ساینس آن‌ها را انتخاب می‌کنند. مجلات دسترسی آزاد طلایی اغلب مبالغ بسیار بالایی را جهت انتشار مقالات دریافت می‌کنند و لزوم برنامه‌ریزی جهت آگاهی بخش به پژوهشگران در خصوص کیفیت این مجلات ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Access Scientific Outputs Published by Iranian Researchers: Scientometrics and Altmetrics Study

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • zohreh moghiseh 2
1 Business Management and Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Ph.D Candidate, Science and Technology Policy, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate open access scientific outputs of Iranian researchers.
Methodology: The present research is a descriptive study that has been conducted using scientometrics and altmetrics indicators. The research population includes 119168 scientific outputs published by the Iranian researchers in open access journals.
Findings: Open access articles by the Iranian researchers grew by 99.9%. Islamic Azad University, Tehran University of Medical Sciences, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences had the highest number of articles in open access journals. The results of correlation tests revealed statistically significant, positive and poor relationships between the number of citations, altmetric score, mentions in Twitter, mentions in Facebook, and Mendeley readers.
Conclusion: The publication of a significant part of scientific outputs in Non-JCR indexed journals is very worth considering. Most of these journals are indexed in the Emerging Sources Citation Index. Gold open access journals often receive very high fees for publishing articles, it is highly necessary to plan in order to inform researchers about the quality of these journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Access
  • Scientific Output
  • Scientometrics
  • Altmetrics
  • Iran