همبستگی تحلیل استنادی کمی و عقیده کاوی بافتارهای استنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: تحلیل استنادی محتوا-محور، از جمله عقیده‌کاوی بافتارهای استنادی، می‌تواند به بخشی از چالش‌های تحلیل استنادی کمی پاسخ گوید. برای دستیابی به شواهد پژوهشی بیشتر، همبستگی میان نتایج دو رویکرد تحلیل استنادی کمی و عقیده‌کاوانه بررسی شده ‌است.
روش‌شناسی: نمونه‌ای از مقالات پزشکی به روش تحلیل استنادی با رویکرد کمی و عقیده‌کاوی مطالعه شد. اطلاعات کتابشناختی و بافتارهای استنادی از پایگاه پابمد و «کولیل» استخراج و در نرم‌افزار «نایم» پردازش شدند. نمره‌های‌ عقیده‌ به کمک «سنتی‌وردز» تعیین شد. داده‌ها با کمک همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.
یافته‌ها: بافتارهای استنادی دارای واژه‌های عقیده‌ای بسیاری هستند. شمار استناد با فراوانی مطلق بافتارهای استنادی عقیده‌مند رابطه‌ای قوی و مستقیم، اما با فراوانی نسبی آن‌ها همبستگی متوسط و معکوس دارد. با افزایش استناد، فراوانی نسبی بافتارهای مثبت ثابت می‌ماند، اما بر فراوانی نسبی بافتارهای منفی یا خنثی افزوده می‌شود. همچنین، شاخص استناد رابطه‌‌ای معکوس با میانگین نمرات عقیده‌ای دارد.
نتیجه‌گیری: با افزایش شمار استنادها، شمار نسبی بافتارهای عقیده‌‌مند کاسته می‌شود. در قطبیت‌ها، بر شمار نسبی بافتارهای عقیده‌ای منفی و خنثی افزوده می‌شود. این یافته، لزوم تحلیل‌های محتوا-محور برای تصحیح رویکرد کمی را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Quantitative Citation Analysis and Opinion Mining of Citation Contexts

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Jokar 1
  • Maryam Yaghtin 1
  • Hajar Sotudeh 2
  • mahdieh mirzabeigi 2
1 Shiraz University
2 academic staff / Shiraz University
چکیده [English]

Purpose: The challenges of quantitative citation analysis are believed to be partially answered by the content-based approach, including citance opinion mining. To provide further research evidence, the present study investigated the correlation between the results of these two approaches.
Methodology: Using citation analysis method with the quantitative and opinion mining approaches, this communication explored a sample of medical papers. Bibliographic, citance and opinion data were extracted from PubMed, CoLil and SentiWords, respectively. The citances were processed using KNIME. The data were analyzed by Spearman Correlation.
Findings: The citances carried numerous opinionated words. The citation counts were directly correlated to the absolute frequency of the opinionated citances, but indirectly correlated to their relative frequency. Furthermore, they had an insignificant correlation with the relative frequency of positive contexts, while displaying significant direct relationships with negative and neutral ones. Moreover, they are indirectly associated with the average opinion scores.
Conclusion: As citation counts increase, the cited papers witness a reduction in their opinionated contexts’ relative numbers, while experiencing an increase in their negative and neutral ones’. Consequently, it is necessary to apply the content-based citation analysis to adjust the results of the quantitative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Contexts
  • Citances
  • Sentiment Analysis
  • Citation Analysis
  • Opinion Mining