الگوهای هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک اسکوپوس پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک علمی تولید شده توسط پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال‌های 2008 تا 2020 است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و توصیفی علم‌سنجی است که از نظر روش‌شناسی با فنون تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه انجام شده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند. برای ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزار VOSviewer و جهت تحلیل شبکه‌های اجتماعی با استفاده از سنجه‌های مرکزیت از نرم‌افزار UCINet استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع 236 مدرک توسط پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. بیشترین همکاری در تولید این پژوهش‌ها با کشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک بوده است. سجادی، زالی و باقری، به ترتیب بیشترین تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند. در مطالعه شبکه‌ هم-واژگانی حوزه کارآفرینی در پایگاه اسکوپوس 13 خوشه موضوعی شناسایی شد که خوشه‌ی مدیریت زنجیره تامین بزرگترین خوشه است.
نتیجه‌گیری: از آن‌جا که دانشکده کارآفرینی می‌تواند نقش فعالی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد باید توجه بیشتری به این حوزه و پژوهشگران فعال و روندهای موضوعی آن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authoring Patterns and Co-occurrence of Scopus Documents of Researchers in the Faculty of Entrepreneurship of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • soheila khoeini 1
  • Elham Esmaeil Pounaki 2
1 Ph.D. Student Of Dept. of KIS , University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to analyze the structure of social network co-occurrence and Co-authorship of scientific documents produced by researchers of the Faculty of Entrepreneurship of University of Tehran in Scopus database.
Methodology: This study in terms of purpose is an applied and descriptive scientometrics, which has been done methodologically with co-word analysis and network analysis. VOSviewer software was used to draw the maps and UCINet software was used to analyze social networks using centrality metrics.
Findings: Findings show that total of 236 scientific documents have been indexed by researchers of the Faculty of Entrepreneurship of University of Tehran in the Scopus database. The most cooperation in the production of this research has been with the United Kingdom, Australia and Denmark. Sajjadi, Zali and Bagheri have the most scientific products, respectively. In the study of co-occurrence network in the field of Entrepreneurship in Scopus database, 13 thematic clusters were identified, of which the supply chain management cluster is the largest cluster.
Conclusion: Since the Faculty of Entrepreneurship can play an active role in the economic growth of the country, more attention should be paid to this field and active researchers and its thematic trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authoring
  • Co-occurrence
  • Researchers of the Faculty of Entrepreneurship
  • University of Tehran
  • Scopus Database