تحلیل شبکه اجتماعی هم‌تالیفی مقالات داخلی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

3 استاد فقید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران.

10.22070/rsci.2021.13493.1455

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه شبکه هم‌تالیفی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و بررسی الگوهای نویسندگی در 2795 مقاله منتشرشده داخلی در نشریات علمی پژوهشی می‌پردازد.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کتاب‌سنجی و روش تحلیل شبکه های اجتماعی انجام گرفت. پیکربندی شبکه هم‌تالیفی مقالات منتشر شده داخلی با استفاده از شاخص‌های کلان تحلیل شبکه‌ها: چگالی، ضریب خوشه‌بندی، میانگین فاصله، اتصال و قطر شبکه بررسی شد و برای بررسی عملکرد هریک از اعضای هیئت علمی دارای تالیف در شبکه از شاخص‌های خرد تحلیل شبکه‌ها: مرکزیت درجه، بینیت، نزدیکی و بردار ویژه استفاده شد. برای تحلیل و ترسیم اطلاعات مستخرج از شبکه هم‌تالیفی از نرم‌افزار یو.سی.آی.نت و بسته مکمل آن نت دراو بهره گرفته شد.
یافته‌ها: الگوی سه نویسندگی مهم‌ترین الگوی همکاری بود(30 درصد). شبکه هم نویسندگی از تعداد 106 گره و461 پیوند تشکیل شد. بررسی شاخص‌های خرد نشان داد که علی دلاور، محمود مهرمحمدی، عباس عباس‌پور، محبوبه عارفی و خسرو باقری با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایرین، مشارکت‌پذیرترین افراد در شبکه بودند. تحلیل شاخص‌های کلان نشان داد که چگالی شبکه مذکور معادل 0.114 است، لذا شبکه از انسجام کافی برخوردار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the social network of co-authorship of internal articles of faculty members in the field of educational sciences of Governmental universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • hamidreza nochehnasar 1
  • Gholamreza shams 2
  • Mohammad Amin Ghanei Rad 3
1 PhD in Higher Education Management, University shahid Beheshti
2 : Associate Professor University shahid Beheshti
3 Professor
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to study the Co-authorship network of faculty members in the field of education of Governmental universities of Tehran and reviewing authorship patterns in 2795 published articles in scientific journals.
Methodology: This study was conducted scientometric approach and social network analysis method. Configure the Co-authorship network for the publication of internal papers were investigated using the macro indicators network analysis such as Density, clustering coefficient, mean distance, connectedness and diameter of the network and for analyzing the performance of each faculty member with a compilation in the network, was used the micro indexes of the analysis of networks such as Indices degree centrality, betweenness, closeness, and eigen vector. To analyze and draw information obtained from the network were used a U.C.I.Net software and its complementary package Net Drew.
Findings: The pattern of three authorships has been the most important collaborative pattern in the articles studied (%30). The network is composed of 106 nodes and 461 ties. The analysis of macro indicators also showed that the density of the mentioned network was 0/114, so the network did not have sufficient Cohesion.
Conclusion: faculty members do not have good cooperation in co-authorship internal articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty members
  • Co-authorship network
  • social network analysis method
  • Science Education
  • Governmental universities of Tehran