ترسیم شبکه ارتباطی علمی پژوهشگران ایران در حوزه سرطان با سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

2 دانشگاه شاهد، کارشناس ارشد علمی سنجی

3 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

10.22070/rsci.2021.13611.1464

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی و ترسیم شبکه ارتباطی پژوهشگران ایران با سایر کشورها در حوزه علمی وابسته به سرطان صورت گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای می‌باشد که در آن از فنون علم‌سنجی ,و تحلیل شبکه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 18846 مقاله حوزه سرطان می‌باشد که توسط پژوهشگرانی با وابسته سازمانی ایران نمایه شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز، برترین مرکز علمی از نظر تولید علم، داشتن زوج علمی، وزن پیوند و همچنین وزن استناد شناخته شد. بررسی کشورهای همکار حاکی از آن است که ایران بیشترین همکاری خود را با کشور آمریکا داشته و این کشور نیز بعد از ایران صاحب بهترین جایگاه از نظر داشتن زوج علمی، وزن پیوند و وزن استناد است.
نتیجه‌گیری: علیرغم روند صعودی فعالیت‌های علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان، سهم مشارکت هر سال با افت و خیزهایی همراه است که نشان می‌دهد با وجود توصیه‌های ی که به همکاری و مشارکت علمی در کشور می‌شود، پژوهشگران این حوزه موضوع همکاری را جدی نگرفته اند، بنابراین تدابیری باید اندیشیده شود تا پژوهشگران این حوزه به سمت پژوهش‌های بیش از یک نویسنده و مشارکت با خارج از کشور گرایش پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing the scientific communication network of Iranian researchers in the field of cancer with other countries

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari 1
  • Vahid Gharahbaghloo 2
  • Effat Bagheri 3
1 Information and Knowledge Management Science , Payam E Noor University Qom, Qom, Iran
2 Scientometrics, Shahed University. tehran. iran
3 Information Management Student of Information Science and knowledge Studies, Payam E Noor University, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: This study was conducted with the aim of investigating and drawing the communication network of Iranian researchers with other countries in the field of cancer-related science.
Methodology: The present study is a type of analytical research in which scientometric techniques such as network analysis have been used. The statistical population of the study includes 18846 articles in the field of cancer, which are indexed by Iranians in the web of science database.
Results: The results showed that Malekzadeh, Hashemi and Sahebkar are the best authors in terms of having articles and scientific pairs, respectively. Tehran University of Medical Sciences was also recognized as the top scientific center in terms of science production, having a scientific couple, transplant weight and also citation weight. The study of partner countries shows that Iran has the most cooperation with the United States and this country has the best position after Iran in terms of scientific couple, transplant weight and citation weight. The results also showed that the topic of "cancer" is most used in Iranian products. A review of the best journal in this field also showed that "ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION" magazine has the most use among Iranians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Network
  • Cancer
  • Science Evaluation Techniques
  • Network analysis