گرایش های موضوعی در حوزه سوت زنی: مطالعه تطبیقی تولیدات علمی کشورهای شاخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)،دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22070/rsci.2021.13928.1482

چکیده

Objective: The purpose of present study is to identify the characteristics of scientific productions associated with whistleblowing in the Web of Science database and to detect the thematic attitudes towards these scientific productions in different leading countries.
Methodology: The present descriptive-analytical research has been conducted according to the scientometric approach and using the content analysis, co-word analysis and social network analysis techniques. HistCite, Bib Excel, Gephi and SPSS softwares were used for data analysis purposes.
Findings: The mean annual growth rate of whistleblowing scientific productions was found to be 38.13%. Nir J.P. (Indiana University) and Miceli, M. P. (University of Ohio) are ranked first and second in terms of whistleblowing productions and citations, respectively. The United States, UK and Australia are leading countries in this field.
Conclusion: The dissemination of scientific productions in the field of whistleblowing in the leading countries has an upward trend and is mostly related to the keywords of recent years, although the United States and the United Kingdom are older in scientific productions in this field. Hot topics in the scientific productions of these countries are retaliation, ethics, behavior, organization, management, corruption and culture.
Keywords: whistleblowing, Scientometrics, co-words, intellectual structure of knowledge, Social network analysis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic trends in the field of whistling: A comparative study of scientific productions of leading countries

نویسندگان [English]

  • mahdi Ansaripour Jarm Afshadi 1
  • Gholamali Tabarsa 2
  • Ali Asghar Pourezzat 3
1 Ph.D. Candidate of Public Administration Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor , Department of Public Administration, , University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

هدف: هدف از پژوهش، شناسایی ویژگی‌های تولیدات علمی حوزۀ سوت‌زنی در پایگاه وب آو ساینس و آشکارسازی گرایش-های موضوعی تولیدات علمی آن به تفکیک کشورهای شاخص است.
روش‌شناسی: پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با رویکرد علم‌سنجی و روش تحلیل محتوا و بهره‌مندی از فنون تحلیل هم-واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای هیست‌سایت، بیب‌اکسل، گفی و اس‌پی-اس‌اس؛
یافته‌ها: میانگین نرخ رشد سالانۀ تولیدات علمی حوزه سوت‌زنی 38.13% است. «نیر جی پی» (دانشگاه ایندیانا) و «میچلی ام پی» (دانشگاه اوهایو) هر دو از کشور ایالات متحده به ترتیب بیشترین تولیدات و استنادها را دارند. دانشگاه ایندیانا (ایالات متحده) از نظر میزان تولید علم و دریافت استناد دارای جایگاه اول است. ایالات متحده، انگلیس و استرالیا کشورهای شاخص این حوزه هستند.
نتیجه‌گیری: انتشار تولیدات علمی حوزه سوت‌زنی در کشورهای شاخص دارای روندی صعودی بوده و بیشترین موضوعات مربوط به کلیدواژه‌های سال‌های اخیر است هر چند ایالات متحده و انگلیس قدمت بیشتری در تولیدات علمی این حوزه دارند. موضوعات داغ در تولیدات علمی این کشورها تلافی، اخلاق، رفتار، اطلاعات، سازمان، مدیریت، فساد و فرهنگ است.
واژگان کلیدی: سوت‌زنی، علم‌سنجی، هم‌واژگانی، ساختار فکری دانش، تحلیل شبکه اجتماعی، هم‌رخدادی واژگان، نقشه علم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • whistleblowing
  • co-word
  • intellectual structure of knowledge
  • Social media analytics