تحلیل تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در حوزه‌ی معماری عصب‌محور: مرور دامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22070/rsci.2021.13910.1479

چکیده

هدف: هدف پژوهش، ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در حوزه‌ی معماری عصب‌محور بر اساس مرور پیشینه است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش، مطالعه‌ای کاربردی بر اساس مرور دامنه است که با روش‌ توصیفی و تحلیل‌محتوا، و رویکرد علم سنجی صورت گرفته و به بررسی مقالات پژوهشگران ایرانی در منابع داخلی و خارجی در بازه‌ی زمانی 2003 تا 2020 میلادی پرداخته است.
یافته‌ها: در تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل آمار توصیفی و محتوایی استفاده شده و ابزارهای مورد استفاده، نرم افزار اکسل و یوسی‌آی‌نت بوده است. اولین پژوهش انجام گرفته در این حوزه، مربوط به سال 2012 است و بیشترین تعداد مقالات منتشر شده مربوط به سال 2020 است. بین دانشگاه‌های فعال در این حوزه، «دانشگاه علم‌و‌صنعت‌ایران» و «دانشگاه تربیت‌دبیرشهید-رجایی» بیشترین تولید مقاله را داشته‌اند. تحلیل محتوایی منابع مورد مطالعه نشانگر این است که مقالات در این حوزه قابلیت تفکیک موضوعی در چهار گروه: «زیبایی‌شناسی و ترجیحات بصری، سلامت محیط و بهزیستی، مسیریابی و جهت‌یابی، و پدیدارشناسی و ادراک مبتنی بر حواس» را دارند.
نتیجه‌گیری: رویکرد پژوهش در زمینه‌ی معماری عصب‌محور در ایران از رویکرد توصیفی به رویکرد تجربی سوق پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی مطالعات مبتنی بر ثبت داده‌های مغزی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian scientific productions in neuro-architecture: a scoping review

نویسندگان [English]

  • Saba Hosseini Nasab 1
  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 2
  • Mohammad Ali Khanmohammadi 3
1 Iran University of Science and Technology
2 School of Architecture and Environmental Design / Iran University of Science and Technology
3 School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the Iranian scientific productions in the neuro-architecture field based on a literature review.
Methodology: The type of research is applied research based on scoping review and descriptive analysis carried out with content analysis method and scientometrics approach. The research was conducted by reviewing articles by Iranian researchers in the period 2003 to 2020.
Findings: In data analysis, descriptive and content analysis methods were used. Excel and UCINET software were used as tools. The first study in neuro-architecture is related to 2012. The largest number of published articles is related to 2020. Among universities in this field, "Iran University of Science and Technology" and "Shahid Rajaee teacher training University" have the most article production. Content analysis of studies shows the content of articles can be categorized into four groups: "aesthetic and visual preference, health environment and well-being, wayfinding and navigation, and phenomenology and sensual perception".
Conclusion: The approach of Iranian scientific productions has changed from a descriptive approach to an experimental approach. Brain mapping studies are expected to increase in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific production
  • Neuro-architecture
  • Scientometrics
  • Scoping review