مقایسه تعاملات دانشگاه، دولت و صنعت در دانشگا‌ه‌های صنعتی امیرکبیر و مالک‌اشتر با رویکرد علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

10.22070/rsci.2021.13998.1483

چکیده

هدف: این پژوهش با مطالعه موردی دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مالک‌اشتر، وضعیت تولید علم، تعاملات دوگانه و سه-گانه و هم‌افزایی در تعاملات را مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش‌شناسی: این پژوهش به عنوان یک مطالعه موردی علم‌سنجی با تکیه بر مقالات ISI منتشر شده توسط دو دانشگاه مالک‌اشتر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر سعی در بررسی و مقایسه میزان تعاملات این دو دانشگاه با صنعت و دولت دارد. استخراج داده ها از پایگاه WoS در بازه زمانی 2014-2019 صورت گرفته است.
یافته‌ها: مطابق نتایج بدست آمده، تعداد مقالات منتشر شده دانشگاه امیرکبیر بیشتر بوده‌است (12323 در مقابل 1996) اما از نظر رشد، دانشگاه مالک‌اشتر رشد بیشتری از خود نشان داده بود (رشد 224 درصدی). در ارتباط با وضعیت تعاملات دوگانه و سه‌گانه همواره دانشگاه امیرکبیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. در میان تعاملات دوگانه، تعاملات با رکن دولت، در همه سال‌های مورد مطالعه بیشتر بوده است (حدود 4 برابر برای دانشگاه امیرکبیر). در خصوص تعاملات دوگانه دانشگاه-صنعت، دانشگاه امیرکبیر هم‌افزایی بیشتری با صنعت داشته است. هم‌چنین در خصوص تعاملات سه‌گانه دانشگاه امیرکبیر وضعیت مطلوب‌تر و هم‌افزایی بهتری داشته است.
نتیجه‌گیری: از دلایل هم‌افزایی بهتر دانشگاه امیرکبیر، ایجاد مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی در بستر دانشگاه و وجود برنامه راهبردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the University-Government-Industry interactions in Amirkabir and Malik Ashtar technological universities: a scientometric study

نویسندگان [English]

  • zeynab zolfeli 1
  • Alireza Boushehri 2
  • abolfazl bagheri 3
1 M.A in Management of Technology
2 Faculty of management and industrial engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Faculty of management and industrial engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: In this research, we have focused on two technological universities in Iran (Malik-Ashtar University of Technology and Amirkabir University of Technology) to compare the status of science production, their interactions with industry and government.
Methodology: This research, as a case study of scientometrics based on ISI articles published by Malik-Ashtar University and Amirkabir University of Technology, tries to examine and compare the interactions of these two universities with industry and government. Data were extracted from the WoS database in the period 2014-2019.
Findings: Based on the obtained results, Amirkabir university published more articles (total number of 12323 versus 1996), while the growth rate of publication for Malik-Ashtar university was higher in the studied range (224% growth rate). The bilateral and trilateral relations showed dynamic interactions in the case of Amirkabir university. Besides, the university-government interaction was more profound (roughly four times) than university-industry bilateral interaction. Amirkabir university also showed better trilateral relations (total number of 98) than Malik-Ashtar university in the studied range.
Conclusion: Reasons for the better synergy of Amirkabir University are establishing growth centers, university-based knowledge-based companies, and the existence of a long-term plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple helix matrix
  • Malik Ashtar University of Technology
  • Amirkabir University of Technology
  • Scientific production