بررسی تأثیر همکاری های علمی بین المللی در افزایش کیفیت بروندادهای علمی پژوهشگران ایران در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشدعلم سنجی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22070/rsci.2021.13871.1477

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر همکاری‌های علمی بین‌المللی در افزایش کیفیت بروندادهای علمی پژوهشگران ایران در پایگاه وب آو ساینس بین سالهای 2010 تا 2019 انجام شده است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی کاربردی است که با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 2747 مقاله پراستناد و داغ محققان ایرانی است که در پایگاه های اطلاعاتی WoS و ESI طی سال های 2010-2019 نمایه شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل جمع آوری و با آزمون های همبستگی و رگرسیون نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بیشترین تعداد همکاری‌های علمی پژوهشگران ایران با همکاری پژوهشگران کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، انگلستان، ایتالیا، و هند منتشر شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین تعداد همکاری‌های بین‌المللی مقالات و تعداد استنادهای دریافتی مقالات (بدون خوداستنادی) رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین، همکاری‌های علمی در سطح بین‌المللی موجب افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی (مقالات داغ و پراستناد) پژوهشگران ایران شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد با افزایش تعداد مقاله‌ها در هر سال تعداد همکاری‌های علمی نیز افزایش یافته است. یافته‌های پژوهش نشان داد بین تعداد همکاری بین‌المللی پژوهشگران مقالات و تعداد استنادهای دریافتی مقالات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of International Scientific Cooperation on Increasing the Quality of Scientific Outputs of Iranian Researchers in the Web of Science Database

نویسندگان [English]

  • Ismael Mostafavi 1
  • Maryam ََAzh 2
1 Assistant Professor; Yazd University
2 information science & knowledge studies, social science department, Yazd university, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of international scientific cooperation in increasing the quality of scientific outputs of Iranian researchers in the Web of Science during 2010-2019.
Methodology: The present study is an applied descriptive, has been done with a scientometric approach. The research community includes 2747 highlycited and hot papers of Iranian researchers indexed in Essential Scientific Indecators (ESI) and Web of Science databases during 2010-2019. Data was collected by Exell software and analysed by by correlation and regression tests using SPSS software.
Findings: The largest number of scientific collaboration was include United States China the United Kingdom Italy and India. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the number of international collaborations of article researchers and the number of citations received; Also, there is a positive and significant relationship between the number of international contributions of articles and the number of citations received (without self-citation).
Conclusion: The results show that with the increase in the number of articles per year, the number of collaborations has also increased; Finally, it can be argued that scientific cooperation at the international level has increased the quality of research outputs of Iranian researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Scientific Collaboration
  • Quality of Scientific Outputs
  • Iranian researchers
  • Hot Papers
  • Highly cited Papers