بررسی اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور با علوم همجوار جهت متنوع سازی نظام پژوهشی ایران با رویکرد پیچیدگی علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی ساست و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

10.22070/rsci.2021.13754.1469

چکیده

هدف: این پژوهش در صدد است به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی کشور در راستای متنوع سازی نظام پژوهشی ایران، با بهره‌گیری از رویکرد پیچیدگی علمی اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور را با علوم همجوار مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.
روش : پژوهش حاضر مطالعه ای علم‌سنجی است که از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی انجام شده است. داده‌های پژوهش اطلاعات کتابشناختی 50 کشور اول از نظر شاخص استنادات در پایگاه استنادی سایمگو می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، معیارهای پیچیدگی علمی کشورها و حوزه‌های علمی، فاصله، ارزش فرصت و منفعت فرصت و همجواری با استفاده از روش‌‌های ارائه شده در کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی محاسبه شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بررسی اولویت‌های سه‌گانه نقشه جامع علمی کشور نشان داد در نیمی از اولویت‌های مطرح در این سند تولید علم داریم و می توان گفت موفق عمل کرده‌ایم.30 رشته از مجموع اولویت‌ها در فاصله بسیار دور از مرز همجواری ایران قرار گرفته-اند و از 38 حوزه پیشنهادی در این پژوهش به عنوان علوم همجوار تنها 7 مورد در نقشه جامع علمی کشور مطرح شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Priorities of the National Master Plan for Science and Education with Adjacent Scientific Fields for Diversification of Iran Research System by Scientific Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • Elmira Janavi 1
  • Mohammad Javad Mansourzadeh 2
  • Behrooz Shahmoradi 3
1 Scientometrics Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
3 Economics of Science Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research intends to study the priorities of the National Master Plan for Science and Education with Adjacent Scientific Fields, using the scientific complexity approach in order to determine Iran’s research priorities for diversification of the research system.
Methodology: This research is a scientometrics study that has been conducted using the scientific complexity index. The research data is the bibliographic information of the top 50 countries in terms of citation at SCImago database. In order to analyze the data, the scientific fitness of nations and the complexity of scientific domains, distance, opportunity value and opportunity gain and proximity have been calculated using the methods presented in the Atlas of Economic Complexity.
Findings & Conclusion: Examining the priorities of the National Master Plan for Science and Education showed that we produce science in half of them. Thirty of the priorities are located very far from Iran's proximity border and out of 38 proposed fields in this research as adjacent sciences, there are only 7 scientific fields in the priorities of this policy document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjacent Scientific Fields
  • Scientific Diversification
  • Scientific complexity
  • Research Priorities
  • policy documents