ارائه چارچوب تحلیل داده های شبکه ای در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی . دانشگاه تهران. تهران ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

. هدف اصلی تحقیق، ارائه چارچوب از تحلیل داده های شبکه ای دیجیتال در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی بطور خاص جرم سرقت می باشد. در این تحقیق مطالب مرتبط با جرم سرقت در شکل های شناسایی، پیش بینی و پیش گیری جرم قسمت بندی شده و کاربرد روش های داده کاوی در سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل اطلاعات مرتبط به جرم سرقت ثبت شده در سازمان های انتظامی و پلیس در سال 1399 است که ابتدا داده های مرتبط به اطلاعات بصورت اسنادی جمع آوری گردیدند و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مورد گزینش قرار گرفتند تا برای تحلیل آماده گردند. الگوهای جرم سرقت براساس نوع جرم(سرقت خانه-ماشین و سایر)، مکان ورود، طریقه ورود، روش های جستجو، منطقه مسکونی، .... کشف شدند. در نهایت با استفاده از ابزارها و روش های تحلیل داده های شبکه های دیجیتال(بطور مشخص داده کاوی) به دسته بندی و اعتبار سنجی آنها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for analyzing network data in the fight against social anomalies

نویسندگان [English]

  • mohammad khalili 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
  • Nader Naghshineh 3
1 information science .university of tehran.tehran.iran
2 Scientometrics Department Shahed University, Tehran, Iran
3 Faculty of Management, Department of Information Science, University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a framework for the analysis of digital network data in the fight against social anomalies, specifically the crime of theft. In this study, issues related to the crime of theft are categorized in the form of crime identification, prediction and prevention, and the application of data cavitation techniques in three areas is examined. The research is exploratory in terms of applied purpose. The statistical population includes information related to the crime of theft registered in law enforcement and police organizations in 1399. First, data related to information were collected as documents and then selected using content analysis method to be prepared for analysis. . The patterns of theft crime were discovered based on the type of crime (house-car theft and others), place of entry, method of entry, search methods, residential area, Finally, using tools and methods of data analysis of digital networks (specifically data mining) were categorized and validated

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anomalies
  • theft
  • data mining
  • fight
  • network