معیارهای شایستگی شغلی متخصصان علم‌سنجی: مصاحبه با اعضای هیئت علمی و صاحبان شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه پیام نور

10.22070/rsci.2021.13890.1478

چکیده

هدف: شایستگی‌های شغلی کارکنان صفات، ویژگی‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های مرتبط با اثربخشی در انجام وظایف و مسئولیت‌ها را شامل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی شایستگی‌ها و مهارت‌های شغلی مورد نیاز متخصصان علم‌سنجی به‌منظور فراهم کردن زمینة عملکرد مؤثر در آموزش، استخدام و ارزیابی متخصصان این حوزه و نیز بازنگری برنامة آموزشی و سرفصل دروس رشته علم‌سنجی است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمی به‌منظور شناسایی مقوله‌ها و شمارش فراوانی واحدهای تحلیل انجام شد. جامعه پژوهش را 18 نفر از متخصصان علم‌سنجی شامل اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیران و کارشناسان واحدهای علم‌سنجی وزارت بهداشت تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها: نُه شایستگی‌ شغلی متخصصان علم‌سنجی شامل چهار شایستگی عمومی ویژگی‌های ارتباطی؛ یادگیری مستقل؛ آموزش و مشاوره؛ و مدیریت دانش و پنج شایستگی تخصصی شامل قابلیت استفاده از ابزارهای علم‌سنجی؛ مدیریت داده‌های علم‌سنجی؛ دانش تخصصی؛ دانش نرم‌افزاری غیرعلم‌سنجی؛ و سیاست‌گذاری پژوهشی و تدوین راهبرد؛ و 42 مهارت و 184 کد تدوین شد.
نتیجه‌گیری: شایستگی‌ها و مهارت‌های شناسایی شده نشان دادند که برنامة آموزشی و سرفصل دروس رشته علم‌سنجی تمام این موارد را پوشش نمی‌دهند و برای این منظور نیازمند بازنگری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Competency Criteria for scientometrics specialists: Interviews with Faculty Members and Job Owners

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Khorasani 1
  • maryam salami 2
  • faramarz soheili 3
  • Faeze Delghandi 2
1 PhD Student in knowledge and information science; Payame Noor University
2 Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Iran
3 associate professor, department of library and information science
چکیده [English]

Purpose: Job competencies is a set of demonstrable characteristics and skills that enable and improve the efficiency or performance of a job. The purpose of this study is identifying the job competencies and skills required by scientometrics specialists to provide an effective performance in training, hiring and evaluating specialists in this field, as well as reviewing the educational program and Course title of scientometrics.
Methodology: This qualitative research was conducted using content analysis method. Data were gathered through semi-structured interviews with experts who have faculty members in the field of knowledge and information science,
Findings: From interviews 184 codes , 41 job skills and Nine job competencies of scientometrics specialists were developed. Job competencies including four general competencies of communication skills, independent learning, training and consulting, knowledge management, and five specialized competencies, including the ability to use scientometrics tools, scientometrics data management, professional knowledge, non-scientometrics software knowledge,
Conclusion: The identified competencies and skills showed that the curriculum and course titles of scientometrics do not cover all of these cases and need to be reviewed for this purpose. Also, some general competencies and skills cannot be included in the curriculum and require in-service training provided by science centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Job competencies
  • Job skills