مطالعه تطبیقی موضوع " نقد و بررسی کتاب " در ایران و جهان بر اساس پایگاه وب علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علم سنجی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه رتبه بندی دانشگاه‌ها- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع - مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقد و بررسی کتاب در پایگاه وب علم با تأکید بر فعالیت پژوهشگران ایرانی و مطالعه تطبیقی وضعیت ایران با سایر کشورهای جهان در این حوزه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد علم‌سنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدارک نقد و بررسی کتاب در بازه زمانی 10 ساله نمایه شده در پایگاه وب علم تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که در این دوره حدود 3 درصد از کل تولیدات علمی جهان و در حدود 1/0 مدارک ایران به شکل نقد و بررسی کتاب بوده است. ایران از نظر جایگاه بین المللی در زمینه نقد و بررسی کتاب در جایگاه 47 قرار دارد. میزان رشد انتشار نقد و بررسی کتاب در جهان 0093/0 می‌باشد این در حالی است که این نرخ در ایران 07/0 است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های این پژوهش انتشارات در قالب نقد و بررسی کتاب آهنگ رشد کمتری نسبت به کل انتشارات داشته است. نقشه موضوعی نقد و بررسی کتاب در جهان و در ایران متفاوت است.ضریب مشارکت نویسندگان ایرانی نشان می‌دهد که هم‌نویسندگی در نقد کتاب بین پژوهشگران ایرانی از وضعیت مطلوبی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the “Book Reviews” in Iran and the world based on the Web of Science Data Base

نویسندگان [English]

  • Hamed Hajeb 1
  • Mansoureh Serati shirazi 2
  • Mohammad Reza Ghaneh 3
1 ricest
2 Faculty Member
3 Associate Professor / Regional Science and Technology Information Center
چکیده [English]

Purpose: This research was done to review and analyze “book reviews” indexed in Web of Science databases, with emphasis on the activities of Iranian researchers, and done a comparative study of the situation in Iran with other countries in the world.
Methodology: The research adopted a descriptive-analytical survey method and a scientometric approach. The population of the research consists of all book reviews in 10 years (2010-2019) indexed in the Web of Science databases.
Findings The findings of this study showed that in the ten years from 2010 to 2019, there was about 3% of the total scientific production in the world and about 0/1% of Iranian documents in the form of the book review. The results on Iran's position in book review publications showed that Iran ranked 47th in the world. The growth rate of book reviews in the world is 0/009, while this rate in Iran is 0/07.
Conclusion: Publications in the form of book reviews have had a lower growth rate than the entire publications. Based on the subject map, the topics of book reviews are different in the world and Iran. Collaborative Coefficient of Iranian authors shows that co-authorship in book review among them isn't favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Web of Science
  • Comparative study
  • Iran