ارزیابی بروندادهای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و دگرسنجی طی سال‌های 2010 _ 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، نام دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگر کمیسیون آموزش عالی شرق کانادا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه بروندادهای پژوهشی در حوزه موضوعی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و دگرسنجی طی سال‌های 2010 _2020 پرداخت.
روش‌شناسی: برای گردآوری داده‌ها از اسکوپوس، سای‌ول و آلتمتریک استفاده شد. تحلیل داده‌ها باآزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی نجام شد.
یافته‌ها: بروندادهای پژوهشی در علوم اجتماعی و رفتاری 1603 مورد بود. در بخش اثرگذاری، علوم اجتماعی بالاترین استناد را داشت، از نظر میانگین استنادات، شاخص اچ، اثرگذاری وزن‌دهی شده در سطح رشته، مقالات پر استناد در بازه 10 درصد، و مجلات برتر در آستانه 25 درصد، تجارت، مدیریت، و حسابداری در بالاترین رتبه بندی قرار گرفت. در بخش همکاری‌های بین‌المللی و ملی، روانشناسی 9/31 درصد و 1/49 درصد، و در بخش همکاری‌های موسسه‌ای،تجارت، مدیریت، و حسابداری با 7/30 درصد، و در بخش انفرادی، علوم اجتماعی با 8/13 درصد بیشترین همکاری‌ها را داشته‌اند. علوم اجتماعی از نظر میزان حضور در رسانه با 5/18 درصد، رتبه اول شد. روانشناسی رابطه آماری معنادار مثبت و علوم تصمیم‌گیری رابطه آماری معنادار منفی بین شاخص‌ استنادات و نمره آلتمتریک داشتند.
نتیجه‌گیری: حضور فعال پژوهشگران در رسانه‌های اجتماعی و اشتراک‌گذاری بروندادهای پژوهشی باعث افزایش اثرگذاری بروندادهای پژوهشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of research outputs of Shahid Beheshti University in the field of social and behavioral sciences using scientometric and Altmetrics indicators during 2010-2020

نویسندگان [English]

  • Amir Ghasemian 1
  • Asnafi Amir Reza 2
  • Mohammadamin Erfanmanesh 3
1 Information Science and Knowledge Department, Shahid Beheshti University
2 Knowledge and Information Science Department, Shahid Beheshti University
3 Maritime Provinces Higher Education Commission
چکیده [English]

Purpose: Aim of paper is study on research outputs in social and behavioral sciences at Shahid Beheshti University using scientometric and Altmetrics indicators during 2010-2020.
Methodology: Scopus, Scival and Altmetric were used to data gathering. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics tests.
Findings: The total number of research outputs in social sciences and behavior was 1603,, social sciences with 712 outputs (44.4%), had the highest amount of research outputs. In terms of effectiveness, social sciences had the highest citations, in terms of average citations, h index, weighted impact at the field level, highly cited articles in the range of 10%, and top journals in the threshold of 25% , business, management, and accounting are ranked highest. In the section on international and national cooperation, psychology with 31.9% and 49.1%, respectively, in the section on institutional cooperation, business, management, and accounting with 30.7%, and in the individual section, Social sciences had the most collaborations with 13.8%. social sciences was ranked first in terms of media presence with 18.5%.
Conclusion: the results of Spearman test showed that psychology had a statistically significant positive relationship and decision science had a statistically significant negative relationship between citation index and altmetric score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Outputs
  • Shahid Beheshti University
  • Social and Behavioral Sciences
  • Scientometric
  • Altmetrics