مدل معنایی حوزه امنیت اطلاعات: استخراج شبکه مفاهیم با رویکردتحلیل انتشارات علمی و دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات؛ تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دکتری زبانشناسی همگـانی؛ اسـتادیار؛ پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطلاعـات ایران

4 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

5 دکتری ریاضی‌کاربردی؛ دانشیار؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف: ارائه مدل معنایی حوزه امنیت اطلاعات بر اساس شبکه مفاهیم، جهت استفاده در هستی‌نگاری‌های دامنه است.
روش‌شـنـاسی: تـرکـیـبـی از روشـهای همرخدادی واژگان، کـتـابـخانـه‌ای و دلـفی استفاده شد. ابتدا با استفاده از تحلیل همرخدادی واژگان، شبکه مفهومی 7547 مدرک علمی محققان حوزه امنیت اطلاعات، نمایه شده در پایگاههای اسکوپوس و وبگاه علوم در سالهای 2013-2017 استخراج؛ سپس مدل معنایی جدید با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تطبیق هفت مدل معنایی مرتبط با شبکه مفهومی ارائه، و در انتها با استفاده از تکنیک دلفی فازی میزان اجماع خبرگان دو حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و حوزه کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفت .
یافته ها: نشان می‌دهد که شبکه مفهومی امنیت اطلاعات مستخرج از «وی.اُ.اس.ویوِر» ،و «گِفی» ، دارای 207 مفهوم مرجح و 2796 پیوند است؛ مدل معنایی دانش این حوزه بررسی شده توسط تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی ساختاری اسمارت پی ال اس دارای برازش کلی 0.710 و 11 رابطه معنایی تأیید شده در 5 کلاس اصلی، 6 زیرکلاس، و 71 مفهوم منتسب است.
نتیجه گیری: شبکه‌مفهومی و مدل معنایی یافته شده در حوزه امنیت اطلاعات، قابل استنتاج در سیستم‌های اطلاعاتی و ماشین است و می‌توان با استفاده از این روش، هستی‌نگاری‌های دامنه سطح بالا، جهت بهینه‌سازی موتورهای جستجو ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic model of Information Security: Extracting Conceptual Network with Analysis Approach of Scientific Publications and Delphi

نویسندگان [English]

  • Adeleh Ahangar 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Moluk S. Hoseini Beheshti 3
  • Nadjla Hariri 4
  • Maryam Khademy 5
1 PhD Candidate in Knowledge and Information Science; Science and Research Branch; Islamic Azad University; Theran, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 PHD in Linguistic; Assistant Professor; Iranian Research Institute for Information Science and Technology; Tehran, Iran
4 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Applied Mathematics, South of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email:khademi@azad.ac.ir
چکیده [English]

Purpose: The main aim of this study is providing a semantic model of information security based on conceptual network for use in domain ontologies.
Methodology: The research method is combination of co-word analysis, library and Delphi methods. First, by using co-words analysis method, it was extracted the conceptual network from 7547 scientific documents in information security, indexed in the Scopus databases and WOS in 2013-2017, then for extracting a new semantic model ,used the library method and seven related semantic models was matched with the conceptual network and finally, using the fuzzy Delphi technique, the consensus of experts in both field of KIS and Computer Sciences was examined.
Findings: It shows that the conceptual network of information security extracted from "VOSviewer" and "Gephi" has 207 preferred concepts and 2796 links. Also, its semantic model examined by confirmatory factor analysis and modeling of Smart PLS construction has goodness of fitting 0.710 and 11 semantic relationships confirmed in 5 main classes, 6 subclasses, and 71 attributive concepts .
Conclusion: The conceptual network and also the founded semantic model can be inferred in the semantic systems and databases. This research can provide new method for creating high-level ontologies for optimizing search engines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Conceptual network
  • semantic model"
  • "information security"
  • "ontology"
  • "search engine optimization"