مطالعه رابطه آماری شاخص استنادی مجلات ایرانی با برخی از شاخص‏های علم‏سنجی در گزارش استنادی نشریات 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: رتبه‏بندی مجلات ایرانی نمایه شده در جی.سی.آر2020، براساس جی.سی.آی و بررسی ارتباط معنی‏داری این شاخص با ایگن‏فاکتور، شاخص تأثیر مقاله، کیو و جی.آی.اف هدف اصلی مقاله است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با شاخص‏های علم‏سنجی و رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری مجلات ایرانی جی سی آر 2020 هستند. به‏منظور گردآوری داده‏ها از جی‏سی‏آر 2020 استفاده شد. برای تحلیل‏داده‏ها از آزمون‏های همبستگی پیرسون، اسپیرمن‏رو و کندال تائوبی به‏کار رفت. یافته‏ها: " Iranian Journal of Fuzzy Systems"، " International Journal of Health Policy and Management " و " BioImpacts" با جی.سی.آی 65/1 ، 15/1 و 99/0 رتبه نخست تا سوم را کسب کردند. بین جی.سی.آی با جی.آی.اف (75/0 = R)، ایگن فاکتور(44/0 = R)، شاخص تأثیر مقاله (73/0 = R) همبستگی مثبت وجود دارد. اما، بین جی.سی.آی با کیو (64/0- = R) رابطه همبستگی منفی برقرار است. نتیجه‏گیری: جی.سی.آی می‏تواند به عنوان شاخصی مکمل و همراه با جی.آی.اف به‏کار رود. در سالیان گذشته نیز شاخص‏هایی به‏منظور پوشش نقاط ضعف جی.آی.اف معرفی شده‏اند؛ اما جی.آی.اف همچنان محبوب‏ترین شاخص محسوب‏می‏شود. گذر زمان نشان خواهد داد که جی.سی.آی نیز به سرنوشت شاخص‏های قبلی گرفتار خواهد شد یا به عنوان شاخصی جدید اقتدار و مقبولیت جی.آی.اف راکنار خواهد زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the statistical relationship between the Iranian journals Citation Index (JCI) and some scientometric indices in JCR 2020

نویسندگان [English]

  • Forough Rahimi 1
  • Farshid Danesh 2
1 Information Management Research Group, Ricest, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Information Management Department, Regional Information Center for Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: Ranking of Iranian journals indexed in JCR based on Journal Citation Index (JCI) and examining the significant relationship between JCI and Eigen factor, Article Influence Score, Quartile and IF is the purposes of this article. Method: The present study is applied research that has been done using scientometric indicators and an analytical approach. The statistical population is Iranian journals presented in JCR 2020. JCR 2020 was used to collect data. Pearson, Spearman’s rho, and Kendall Tau_b tests were used to analyze the data.
Findings: "Iranian Journal of Fuzzy Systems," "International Journal of Health Policy and Management," and "BioImpacts" ranked first to third with JCI 1.65, 1.15, and 0.99, respectively. There is a positive correlation between JCI and JIF (R=0.75), Eigen Factor (R=0.44), Article Influence Score (R=0.73). However, there is a negative correlation between JCI and Q (R=-0.64). Conclusion: The JCI can be a complementary indicator with the JIF. Many indicators have been introduced to cover JIF weaknesses, but JIF is still the most famous indicator. The passage of time will show that the JCI will also suffer the fate of the previous indicators or, as a new indicator, will remove the authority and acceptance of the JIF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal Citation Indicator (JCI)
  • Journal Impact Factor (JIF)
  • Journal Citation Report (JCR)
  • Clarivate Analytics
  • Iran