آسیب‌ها و راهکارهای ارزیابی بروندادهای پژوهشی علوم انسانی: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان ،اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصفهان

3 استاد. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب‌های ارزایابی بروندادهای پژوهشی علوم انسانی با تأکید بر رشته‌های زبان و ادبیات در ارزیابی پژوهشگران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است.
روش‎شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی رشته‌های زبان و ادبیات بوده که نمونه پژوهش به تعداد 24 نفر از طریق نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب گردید. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به عنوان ابزار پژوهش بهره‌برداری شده است و از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA 2020برای کدگذاری استفاده گردید.
یافته‌ها: آسیب‌های ارزیابی در قالب 62 کد و راهکارها در قالب 34 کد به طور کلی در دو مفهوم تولید علم و ارتقاء بنیادهای دانشی، و کاربردی بودن و پاسخگویی به مسائل جامعه طبقه‌بندی شده است.
نتیجه‌گیری: اگر ارزیابی با دقت و جامعیت صورت گیرد و فاصله وضعیت موجود تا جایگاه مطلوب را به درستی نشان دهد، آزمون و خطا در این عرصه را کاهش می‌دهد و هزینه کمتری برای کارهای کم‌اثر و غیر‌ضروری صرف خواهد شد که باعث سرعت گرفتن گام‌های مسیر موفقیت و پیشرفت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harms and Strategies for Evaluating Humanities Research Outputs: A Case Study of Language and Literature

نویسندگان [English]

  • elahe ebrahimi dorcheh 1
  • Ali Mansouri 2
  • mitra Pashootanizadeh 2
  • Sayyed Ali Asghar Mirbagheri Fard 2
  • Ahmad Shabani 3
1 Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 University of Isfahan
3 professor. Knowledge and Information science. Isfahan University
چکیده [English]

purpose: The purpose of this study is to identify the disadvantages of evaluating humanities research outputs by emphasizing the fields of language and literature in evaluating researchers and provide solutions to improve it.
Methodology: The present study is of applied type with qualitative content analysis method. The statistical population of the study included faculty members in the fields of language and literature. The research sample was selected by 24 people through purposive sampling and snowball method. Semi-structured interviews were used as research tools and MAXQDA 2020 qualitative data analysis software was used for coding.
Findings: Evaluation harms in the form of 62 codes and solutions in the form of 34 codes are generally classified in two concepts of science production and promotion of knowledge foundations, and practicality and responding to society's problems.
Conclusion: If the evaluation is done accurately and comprehensively and shows the distance between the current situation and the desired position, it will reduce trial and error in this area and less cost will be spent for ineffective and unnecessary work. It speeds up the steps to success and progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Outputs
  • Humanities
  • Language and Literature
  • Evaluation