سنجش شاخص اچ اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بر اساس در پایگاه استنادی اسکوپوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر سنجش وضعیت شاخص اچ اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در پایگاه استنادی اسکوپوس می باشد. در این پژوهش شاخص اچ اعضای هیئت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت، مرتبه علمی، حوزه موضوعی و دانشکده موردسنجش قرار گرفته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تکنیک ارزیابانه به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را 553 نفر عضو هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل داده‌اند.     
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بیش از 74 درصد اعضای هیئت علمی دارای شاخص اچ برابر صفر می‌باشند و میانگین شاخص اچ مردان دو برابر زنان است و همچنین میانگین شاخص اچ اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی به‌ترتیب از بیشتر به کمتر به دانشیاران، استادان، استادیاران و مربیان تعلق دارد و یافته‌ها نشان دادند که بین میانگین شاخص اچ در بین مردان و زنان، حوزه‌های موضوعی و مرتبه‌های دانشگاهی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با توجه به شاخص اچ بسیار ضعیف‌اند و اکثر آنان تعداد کل انتشارات و استناداتشان نیز در سطح پایینی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meausuring the H-index for the faculty members of Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch

نویسندگان [English]

  • AFSHIN Mousavi-Chelak 1
  • Simin Haddad- Araghi 2
1 Associate Professor, Department of Knowledge & Information Science, Payame Noor University
2 M.A., Department of Knowledge & In-formation Science, Islamic Azad Uni-versity, Tonekabon Branch
چکیده [English]

Purpose: The Purpose of this research is measuring the h-index of the faculty members at Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch based on Scopus bibliometric data. Accordingly, the rate of scientific products, citation, and h-index of mentioned faculty members have been assessed in terms of gender, scientific rank, discipline, and college.
Methodology: Research population is composed of 553 faculty members. The approach applied is bibliometrics along with library research method. Needed data were collected via searching in Scopus. Afterwards, desire data were inserted in a questionnaire for final analysis.
Findings: Findings showed that for more than 74% of the faculty members, the h-index equals to zero. On average, h-index in men is double compared to women's. Additionally, it was found that the highest h-index is of associate professors, professors, assistant professors, and lecturers, respectively. Also, there was a significant difference at h-index of the participants in terms of gender, scientific rank ,and subject area.
Conclusion: Generally, h-index of mentioned faculty members is so low compared to rate of h-index at international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • H-index
  • Sciencoetrics
  • Faculty members
  • Islamic Azad University – Sciences and Research Branch
  • Scopus
جلیلی باله، مرجان (1388). بررسی وضعیت برونداد علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های داروسازی تهران بر اساس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی زهره میرحسینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
روستا آزاد، لیلا (1388). ارزیابی برونداد علمی دانشیاران و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق اندازه‌گیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی محمدرضا علی بیگ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
زلفی گل، م. کیانی بختیاری، ا. (1387)، مصادیق تولید علم: شاخص‌های انتخاب و انتخاب شاخص‌ها،] پیوسته[، قابل دسترس در http://www.irpdf.com/book-1783.html
ملامحمدی، جعفرقلی. (1388). ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شدۀ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه Scopus در سال‌های 2007 و 2008. (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). به راهنمایی عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ مشاورۀ فاطمه نوشین‌فرد
موسوی چلک، افشین؛ و نوروزی، عبدالرضا. (1389) یک دهه تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی در ISI. مجله علمی– پژوهشی دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات) سال سوم، شماره 9، تابستان 1389
میرزاد، نرگس (1389). ارزیابی میزان برونداد علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بر اساس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر افشین موسوی چلک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی
میزایی، عباس؛ مختاری، حیدر (1386)، شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برونداد علمی محققان، فصلنامه کتاب، دوره 71، 107 – 114.
 
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ حسن‌زاده، محمد؛ نورمحمّدی، حمزه‌علی. (1387). سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری: مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
همت، مرتضی (1390). بررسی وضعیت خوداستنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تأثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه‌های استنادی Web of Science و Scopus. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی قاضی میر سعید، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
Bornmann L, Daniel H-D .(2007).what do we know about the h _index jornal of the American science and technology:58(9):1381-5
Brown, R. (2009). A simple method for excluding self-citation from the h-index: the b-index. Online Information Review, 1129-1136
Chen, Hsinchun(2011), The h Index for Management Information Systems,[Online], Available: http://ai.bpa.arizona.edu/resources/h-Index.pdf
Costas, R. and Bordons, M (2007). The h-index: advantages, limitations and its relation with other bibliometric indicators at the micro-level. Journal of Informetrics, 1(3):193–203
Glänzel, W. (2006). On the opportunities and limitations of the h-index. Science Focus, 1(1):10–11, 2006
Couto, F. M., Pesquita, C., Grego, T., & Veríssimo, P. (2009). Handling self-citations using google scholar. Cybermetrics, 13(1), 1-7
Harzing, A.W.(2008).reflection on the h_index.[Online], available :
       http://www.harzing.com/pop_hindex.htm
Hirsch, J. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16569-16572
Randic, M. (2009). Citations versus limitations of citations: beyond Hirsch index. Scientometrics, 80(3), 809-818.
Hirsch, Jorge E.   (2007). "Does the h-index have predictive power?" PNAS 104 (49): 19193–19198. Jin, b.(2006). Science focus, H-index: an evaluation indicator proposed by scintist, Vol. 1,No. 1,p. 89.
Lehmann, Jackson, Andrew D., and Lautrup, Benny E (2006). "Measures for measures." Nature 444 (7122): 1003–4.
Schreiber, M. (2008). The influence of self-citation corrections on Egghe's g index. Scientometrics, 187-200
Takeda, H. (2011). "Examining Scholarly Influence: A Study in Hirsch Metrics and Social Network Analysis." Ph.D Dissertation, Georgia State University, Atlanta.
Truex III, D. P., Cuellar, M. J., Takeda, H., & Vidgen, R. (2011). The Scholarly Influence of Heinz Klein: Ideational and Social Measures of His Impact on IS Research and IS Scholars. European Journal of Information Systems, 20(4).
Vinkler, P. (2015). Core indicators and professional recognition of scientometricians. Journal of the Association for Information Science and Technology. DOI: 10.1002/asi.23589
Wendl, Michae (2007). "H-index: however ranked, citations need context." Nature, 449 Sune (7161): 403