ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به "سیستم‌های خبره"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

3 دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی کشور در زمینه سیستم‌های خبره انجام گرفته است. با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی است که برای انجام آن از روش‌های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.
روش‌پژوهش: جامعۀ این پژوهش شامل تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه سیستم‌های خبره است که در طی دورۀ بیست سالۀ 1996 تا 2016 در پایگاه وب آو ساینس دارای مقاله بوده‌اند. با توجه به سؤال‌های پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها عبارت است از پایگاه‌های وب آو ساینس، گوگل اسکالر و همچنین پرسشنامه‌ای‌ حاوی 10 سؤال برای ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها در حوزه سیستم‌های خبره که پیش‌تر روایی آن‌ها توسط اعضای هیئت علمی علم‌سنجی و متخصصان موضوعی تأیید شد. با توجه به ضریب 96/0 بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مورد تأئید قرار گرفت. سؤال‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج در قالب جدول ارائه شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر به لحاظ بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه سیستم‌های خبره، به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها