ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه‌های موضوعی مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از فن تحلیل هم‌رخدادی ‌واژگان است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است و با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که در بازه زمانی 1984 تا 2014 میلادی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از نظر فراوانی، کلیدواژه "تجهیزات پزشکی" و از نظر هم‌رخدادی، دو کلیدواژه "تجهیزات پزشکی- ایمنی بیمار" بیشترین فراوانی را در پژوهش‌های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل هم‌رخدادی واژگان نشان داد که خوشه "روش‌های درمانی" و خوشه "تجهیزات قلب و عروق" جزء خوشه‌های بالغ و مرکزی به شمار می‌آیند و نقش محوری در پژوهش‌های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارند. همچنین خوشه "تجهیزات پزشکی" و خوشه "بیماری‌ها" از نظر مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشه‌ها در سطح پایینی هستند و حالت حاشیه-ای دارند و در پژوهش‌های مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها