تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 . دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: این مقاله در مورد تاثیر مدل‌های چاپی جایگزین مانند شیوه‌های دسترسی آزاد در مقالات است که ارزیابی خروجی آن را آسان‌تر می‌کند؛ که از دیدگاه علم‌سنجی، آلتمتریکس نامیده می شود.
روش شناسی: با روش علم‌سنجی، خصوصیات صد مقاله برتر آلتمتیکس از نظر موضوع، مجرای انتشار، سال انتشار، کشور تولیدکننده و وضعیت خوانندگان در بسترهای مختلف وب اجتماعی و نیز مقایسه نمره آلتمتریکس و وضعیت استنادی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیش از نیمی از مقالات (53 درصد)، در گروه پزشکی و سلامت قرار گرفتند. سپس بیشترین میزان مقاله به زیست‌شناسی با 20 مقاله تعلق داشت؛ و علوم زمین و محیط زیست با 9 مقاله، مطالعات جامعه با 8 مقاله، 2 مقاله در موضوع تحقیق و توسعه و فیزیک و یک مقاله هم در علوم اطلاعات و کامپیوتر منتشر شده بود.
نتیجه‌گیری: پژوهشگران حوزه‌های علمی گوناگون از ابزارهای متنوعی برای ارائه بروندادها و دستاوردهای پژوهشی خود استفاده می‌کنند و به طرق مختلف پیام علمی خود را به زبان ساده به عموم می‌رسانند.

کلیدواژه‌ها