ارزیابی همکاری‌های علمی پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 2000-2017

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی همکاری‌های علمی ما بین پژوهشگران ایرانی در حوزه میکروالکترونیک است که در پایگاه اسکوپوس انعکاس یافته است.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم‌سنجی است که به روش اسنادی انجام شده و داده های مورد نیاز از پایگاه اسکوپوس جمع‌آوری شده است. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه میکروالکترونیک که در اسکوپوس بین سالهای 2000- 2017 نمایه شده‌اند تشکیل داده‌اند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هم ‌نویسندگی بین پژوهشگران حوزه میکروالکترونیک طی سالهای مورد مطالعه روند رو به‌ رشدی داشته، این روند در سالهای 2006،2011،2014 رو به کاهش گذاشته است علاوه بر این غالب-ترین الگوی همکاری در این پژوهش سه نویسندگی با درصد 32.16 (1338) و دو نویسندگی با درصد30.50 (1269) می باشد. از میان شاخص‌های هم‌تالیفی متوسط درجه همکاری0.93، شاخص همکاری 3.06 و ضریب هم نویسندگی 0.58 می باشد و از میان پژوهشگران حدیدی (Hadidi) و‌ ‌خوئی(Khoei) از دانشگاه اورمیه و نوی(Navi) از دانشگاه شهید بهشتی فعال‌ترین نویسندگان در حوزه میکروالکترونیک هستند.
کلیدواژه‌ها:‌ هم‌تالیفی،‌ میکروالکترونیک،‌ پژوهشگران برتر، اسکوپوس.

کلیدواژه‌ها