ارزیابی همکاری‌های علمی پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 2000-2017

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی همکاری‌های علمی ما بین پژوهشگران ایرانی در حوزه میکروالکترونیک است که در پایگاه اسکوپوس انعکاس یافته است.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم‌سنجی است که به روش اسنادی انجام شده و داده های مورد نیاز از پایگاه اسکوپوس جمع‌آوری شده است. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه میکروالکترونیک که در اسکوپوس بین سالهای 2000- 2017 نمایه شده‌اند تشکیل داده‌اند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هم ‌نویسندگی بین پژوهشگران حوزه میکروالکترونیک طی سالهای مورد مطالعه روند رو به‌ رشدی داشته، این روند در سالهای 2006،2011،2014 رو به کاهش گذاشته است علاوه بر این غالب-ترین الگوی همکاری در این پژوهش سه نویسندگی با درصد 32.16 (1338) و دو نویسندگی با درصد30.50 (1269) می باشد. از میان شاخص‌های هم‌تالیفی متوسط درجه همکاری0.93، شاخص همکاری 3.06 و ضریب هم نویسندگی 0.58 می باشد و از میان پژوهشگران حدیدی (Hadidi) و‌ ‌خوئی(Khoei) از دانشگاه اورمیه و نوی(Navi) از دانشگاه شهید بهشتی فعال‌ترین نویسندگان در حوزه میکروالکترونیک هستند.
کلیدواژه‌ها:‌ هم‌تالیفی،‌ میکروالکترونیک،‌ پژوهشگران برتر، اسکوپوس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Scientific Collaboration of Iranian Researchers in the Field of Microelectronics Science and Technology in the Scopus Database in 2000-2017

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dabiri 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
  • Saeid Asadi 3
1 shahed university
2 Director of Educational Planning Office, Shahed University, Tehran, Iran
3 Faculty Shahed University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify and evaluation of our scientific cooperation between Iranian researchers in the field of microelectronics, which is reflected in the Scopus database.
Methodology: The present Research is a applied scientometric method that is carried out by documentary procedure and the required data are collected from the Scopus database. The research community consists of all the scientific productions of researchers in the field of microelectronics, which are indexed in the Scopus between 2000 and 2017.
Research findings: The findings of the research indicate that the writing between the researchers in the field of microelectronics has been growing trend over the years, this trend has been decreasing in the year 2006-2011-2014. In addition, the prevailing The most collaborative pattern in this research is three writings with a percentage of 32.16 (1338) and two authors with a percentage of 30.50 (1269). The average co-integration index is 0.93, the co-operation index is 3.06 and the co-authorship coefficient is 0.58. among the researchers Hadidi and Khoei from the University of Urimia and Navi from the University of Shahid Beheshti The most active writers in the field of microelectronics.
Keywords: Co-authorship, Microelectronics, Top Researchers, Scopus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Microelectronics
  • Top Researchers
  • Scopus