ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 . دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران

چکیده

هدف: برای ارزیابی علم و فناوری در حوزه کشاورزی نیاز به احصاء و تبیین شاخص‌های اختصاصی است. پژوهش حاضر بر آن بود تا چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری کشاورزی را ارائه نماید.
روش‌شناسی: برای تحقق اهداف پژوهش، مراحل کار بر پایه روش علم طراحی در سه مرحله اساسی در قالب یک پژوهش آمیخته تعریف و با استفاده از روش مطالعه اسنادی تعداد 404 شاخص مرتبط یا قابل‌تعمیم در حوزه کشاورزی شناسایی شد. در تکنیک دلفی 271 شاخص از 404 شاخص، با توافق خبرگان کشاورزی انتخاب شد و در نهایت بر اساس چارچوب‌های ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری کشاورزی پیشنهاد شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 8 دسته‌بندی کلی شامل پژوهش و فناوری، تولید محصولات فناورانه، مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، آموزش، ترویج، سرمایه انسانی، مالی و زیرساختی برای چارچوب کلی سامانه ارزیابی شاخص‌های علم و فناوری پیشنهادشد.
نتیجه‌گیری: 26 شاخص علم و فناوری در حوزه کشاورزی که اولویت آن‌ها بین یک و دو و میزان ضریب هماهنگی کندال آن‌ها بیشتر از 0.7 بود، در 5 مؤلفه اصلی رقم و نژاد، اکتشاف، تولید نقشه، یافته‌های قابل ترویج و فناوری برای الگوی سامانه ارزیابی کشاورزی مورد تایید خبرگان حوزه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها