ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 . دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران

چکیده

هدف: برای ارزیابی علم و فناوری در حوزه کشاورزی نیاز به احصاء و تبیین شاخص‌های اختصاصی است. پژوهش حاضر بر آن بود تا چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری کشاورزی را ارائه نماید.
روش‌شناسی: برای تحقق اهداف پژوهش، مراحل کار بر پایه روش علم طراحی در سه مرحله اساسی در قالب یک پژوهش آمیخته تعریف و با استفاده از روش مطالعه اسنادی تعداد 404 شاخص مرتبط یا قابل‌تعمیم در حوزه کشاورزی شناسایی شد. در تکنیک دلفی 271 شاخص از 404 شاخص، با توافق خبرگان کشاورزی انتخاب شد و در نهایت بر اساس چارچوب‌های ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری کشاورزی پیشنهاد شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 8 دسته‌بندی کلی شامل پژوهش و فناوری، تولید محصولات فناورانه، مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، آموزش، ترویج، سرمایه انسانی، مالی و زیرساختی برای چارچوب کلی سامانه ارزیابی شاخص‌های علم و فناوری پیشنهادشد.
نتیجه‌گیری: 26 شاخص علم و فناوری در حوزه کشاورزی که اولویت آن‌ها بین یک و دو و میزان ضریب هماهنگی کندال آن‌ها بیشتر از 0.7 بود، در 5 مؤلفه اصلی رقم و نژاد، اکتشاف، تولید نقشه، یافته‌های قابل ترویج و فناوری برای الگوی سامانه ارزیابی کشاورزی مورد تایید خبرگان حوزه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the framework for the evaluation of science and technology in Agricultural Research, Education and Extension Organization

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Shahmirzadi 1
  • Nadjla Hariri 2
  • Fatima Fahimnia 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4
  • Dariush Matlabi 5
1 Faculty Member of Agricultural Center for Information Science and Technology (ACIST). Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Sciences, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Professor Assistant of Islamic Azad University, Yadegar-e Emam, Shahr-e Rey Branch, Theran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study have been designed to provide a model (Science and Technology Assessment System) for evaluating science and technology .
Methodology: The stages of research based on the design science method. This method contains three basic steps in a mixed research frame. By Using documentary study method, 404 related or general indexes were identified in the field of agriculture. In Delphi technique, 271 indicators from 404 indicators were selected by agricultural experts. Finally, based on the frameworks of science and technology assessment at the national and international level, the framework of the Agricultural Science and Technology Assessment Framework has been proposed.
Results: In this research, 8 general categories of research and technology, production of technological products, genetic resources and biodiversity management, training, extension, human capital, financial and infrastructure for the overall framework of the evaluation system of the science and technology indicators of the Agricultural has proposed.
Conclusion: 26 science and technology indexes in the agricultural field with their priority between 1 and 2 and their Kendall coordination coefficient of more than 0.7 were in five main components of race and race, exploration, mapping, propagating findings and technology for the evaluation system model Agriculture was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Evaluation system"
  • "Science and technology indicators"
  • "Design science"