بررسی و تبیین محرک‏ها و موانع تجاری ‏سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه دانشگاه شاهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی وضعیت تجاری‏ سازی تحقیقات و محرکها و موانع تجاری شدن آنها است. در طرح حاضر بیش از 214 طرح پژوهشی از نظر پتانسیل تجاری‏سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد 70 درصد طرح‏های پژوهشی دارای پتانسیل تجاری‏ سازی بوده و 30 درصد آنها فاقد چنین پتانسیلی هستند. با بررسی پیشینه موضوع، 120 مؤلفه موثر بر تجاری‏سازی استخراج و پالایش گردید که نهایتاً 51 مؤلفه در 13 عنوان عامل اصلی نامگذاری و در سه بعد فردی، سازمانی و نهادی دسته‏بندی گردید. نتایج نظرسنجی نشان داد عوامل شناسایی شده برای تجاری‏ سازی قابل قبول هستند.بررسی روابط بین عوامل نشان داد اثرگذارترین شاخص‌ها در خصوص عوامل موثر بر تجاری‏ سازی تحقیقات دانشگاهی به ترتیب شامل نگرش مدیریتی، برنامه‏ریزی و سیاستگذاری، تسهیل و پشتیبانی، زمینه‏سازی فرهنگی، عامل سیستمی، حمایت سازمانی، ساختار سازمانی و تأمین و تجهیز می‏باشند و عوامل دیگر شامل دانش و آگاهی، توانمندی و مهارت، خلاقیت و نوآوری، ریسک‏پذیری و اعتماد در گروه شاخص‌های معلول قرار می‌گیرند. اولویت‏بندی عوامل موثر بر تجاری‏سازی مشخص نمود که عامل برنامه‏ریزی و سیاستگذاری دارای بالاترین اولویت و پس از آن عامل حمایت سازمانی، طرز نگرش مدیریت، زمینه‏سازی فرهنگی، تسهیل و پشتیبانی، سیستم‏های سازمانی و سایر عوامل قرار دارند.

کلیدواژه‌ها