سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

چکیده

مطالعات کوهورت یکی از روش‌های مهم پژوهش در حوزه علوم پزشکی به شمار می‌آیند که معمولا هزینه‌بر و زمان بر هستند. برای توجیه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر روی مطالعات کوهورت، اثرات و دستاوردهای این پژوهش‌‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی سنجش اثر مطالعات کوهورت ایران از بعد تولید و توسعه دانش است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر یک مطالعه‌ کمی است که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. 1374 تولید علمی حاصل از مطالعات کوهورت ایران که تا تاریخ 30 نوامبر 2017 در پایگاه وب-آو‌ساینس نمایه شده بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.
یافته‌ها: در مجموع 1374 مدرک بازیابی شده در 108 گروه موضوعی مختلف نمایه شده‌اند. گروه موضوعی پزشکی داخلی و عمومی با 243 مقاله در رتبه اول قرار داشت. 1374 مدرک بازیابی شده در مجموع 12953 استناد دریافت کرده بودند که 36.69 درصد از مقالات دارای استناد و نیم درصد از آنها معادل 7 مدرک جزء مقالات پراستناد بودند. 9685 نویسنده در نگارش مقالات نقش داشتند که هر مدرک به طور میانگین توسط 7 نویسنده نگاشته شده است. 506 مجله از مجموع 624 مجله منتشرکننده این مقالات دارای ضریب تاثیر بوده‌اند. 9.17 درصد مقالات در نشریات چارک اول منتشر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها