ساختار دانش در پروانه های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.کارشناس‌ارشد علم سنجی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم،

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین ساختار دانش در حوزۀ کشف دانش با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان است.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کتاب‌سنجی است و با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش، از مفاهیم موجود در عناوین 304 عنوان پروانه‌ ثبت اختراع حوزه کشف دانش بین سال‌های 1995-2014 است که از پایگاه ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا استخراج شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، کلیدواژه‌های «نظام» و «رایانه» بیشترین فراوانی را در عناوین پروانه‌ها را داشتند و از نظر هم‌رخدادی واژگانی، زوج‌های «رایانه و ماشین‌ها» و «مدیریت پردازش آنلاین و پردازش آنلاین» بیشترین فراوانی را داشتند. یافته‌های تحلیل خوشه‌ای نشان داد که در بازه‌ی زمانی پژوهش حوزه کشف دانش از 17 خوشه‌ی دانشی تشکیل شده است. ترسیم نمودار راهبردی نشان داد که خوشه‌های «دستگاه‌های ورودی»، «تجزیه و تحلیل کسب و کار» و «ماژول پاسخگو» در این حوزه به بلوغ دانشی رسیده‌اند.

نتیجه‌گیری: ترکیب مفاهیم در این پژوهش نشان داد، حوزه کشف دانش به شدت به ابزارهای رایانه‌ای، حوزه‌های دانشی فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و انسان به عنوان آخرین حلقه در زمان بررسی داده‌های منظم شده، وابسته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها