ساختار دانش در پروانه های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1.کارشناس‌ارشد علم سنجی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم،

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تبیین ساختار دانش در حوزۀ کشف دانش با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان است.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات کتاب‌سنجی است و با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. داده‌های این پژوهش، از مفاهیم موجود در عناوین 304 عنوان پروانه‌ ثبت اختراع حوزه کشف دانش بین سال‌های 1995-2014 است که از پایگاه ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا استخراج شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، کلیدواژه‌های «نظام» و «رایانه» بیشترین فراوانی را در عناوین پروانه‌ها را داشتند و از نظر هم‌رخدادی واژگانی، زوج‌های «رایانه و ماشین‌ها» و «مدیریت پردازش آنلاین و پردازش آنلاین» بیشترین فراوانی را داشتند. یافته‌های تحلیل خوشه‌ای نشان داد که در بازه‌ی زمانی پژوهش حوزه کشف دانش از 17 خوشه‌ی دانشی تشکیل شده است. ترسیم نمودار راهبردی نشان داد که خوشه‌های «دستگاه‌های ورودی»، «تجزیه و تحلیل کسب و کار» و «ماژول پاسخگو» در این حوزه به بلوغ دانشی رسیده‌اند.

نتیجه‌گیری: ترکیب مفاهیم در این پژوهش نشان داد، حوزه کشف دانش به شدت به ابزارهای رایانه‌ای، حوزه‌های دانشی فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و انسان به عنوان آخرین حلقه در زمان بررسی داده‌های منظم شده، وابسته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Structure in Knowledge Discovery Patents: Visualization based on Co-word Analysis

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • faramarz soheili 2
  • AliAkbar Khasseh 3
1 The High Institute of Ethics and Education/ Library Manager
2 associate professor, department of library and information science
3 Assistant Professor of Information Science and Science, Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to explain the knowledge structure in the domain of knowledge discovery using co-word analysis.
Methods: Bibliometric methodology and social network analysis are used as the research methods. The research population consists of all keywords in 304 patents in the field of Knowledge Discovery (KD) (Reporting, knowledge discovery (KD) systems) during 1995-2014 extracted from USPTO.
Results: Findings indicated that “System” and “Computer” are the most frequent keywords in Knowledge Discovery patents. Moreover, findings showed that “Computer***Apparatus” and “OLAP***OLAP Management” are highly frequent co-word pairs, respectively. The results of hierarchical clustering uncovered that in the period (1995-2014) 17 thematic clusters are formed. Drawing the strategic diagram showed that clusters “input devices”, “business analysis”, and “responsive modules” are among mature clusters in Knowledge Discovery.
Conclusions: The combination of concepts in this study showed that the domain of knowledge discovery is heavily dependent on computer tools, information technologies, communication technologies, and human being as the last loop in the period of systematic data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Co-word analysis
  • Knowledge discovery
  • Patents