تمایزی بر تنوع و تاثیر تحقیقات میان‌رشته‌ای در سطوح بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای، درون‌رشته‌ای و رشته‌های متقاطع با نگاهی بر همکاری های بین بخشی و درون بخشی در حوزه های علوم پایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیارگروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تمیز تنوع و سنجش تاثیر تحقیقات میان‌رشته‌ای در سطوح مختلف و همین طور تحلیل همکاری های بین بخشی و درون بخشی در این حوزه ها انجام شده است..
روش‌شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش مقالات سه حوزه علوم پایه در پایگاه اسکوپوس و همین طور نویسندگان این مقالات بوده است،. نمونه‌گیری، خوشه‌ای و هدفمند و کلیه مقالات این سه حوزه در سال 2012 و همین طور دیدگاه های نویسندگان مقالات مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: طبق یافته ها، رشته فیزیک در سطح چندرشته‌ای و بین‌رشته‌ای و رشته شیمی در سطح درون‌رشته‌ای و رشته‌های متقاطع وضعیت مطلوب‌تری دارند. از نظر استناد، تفاوت معنی داری بین تحقیقات میان رشته ای در سطوح مختلف وجود ندارد. در مقالات گروه شیمی، بیشترین درصد همکاری‌های درون‌بخشی و در مقالات فیزیک، بیشترین درصد همکاری‌های بین بخشی دیده می‌شود.
نتیجه‌گیری: هرچند هر سه حوزه علوم پایه گرایش به تحقیقات میان رشته ای دارند، الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای و میزان آن در سه حوزه علوم پایه کاملا متفاوت است که بطور قطع از ماهیت رشته‌ها نشأت می‌گیرد. ، گرایش قوی به تحقیقات میان رشته ای، خصوصا در تحقیقات خاص، بیانگر نیاز دانشگاه به ایجاد فیلدهای میان رشته ای است.

کلیدواژه‌ها