رابطه رتبه آموزشی کتاب‌های درسی دانشگاههای برتر جهان با شاخصهای استناد، پیج رنک و هیتس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

2 استادیارعلمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شیراز

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

4 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه میان رتبه آموزشی کتاب‌های درسی دانشگاههای برتر جهان با شاخصهای استناد، پیج رنک و هیتس( اعتبار و میانجی) است.
روش: پژوهش کاربردی و به جهت روش تحلیل داده ها توصیفی همبستگی است. از حیث روش پژوهش، از نوع تحلیل استنادی است. جامعه آماری 1869 کتاب دانشگاهی نمایه شده در اسکوپس بود. رتبه آموزشی کتابها از پروژه باز سرفصل درسی استخراج گردید و در سه سطح کلی، رده های اصلی و زیررده های کنگره به دست آمد. میزان استناد به هر کتاب درسی از پایگاه اسکوپس استخراج شد. رتبه پیج و هیتس( اعتبار و میانجی) با استفاده از نرم افزار سای2تول و با تحلیل ارتباطات استنادی میان کتاب‌ها محاسبه شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد بین رتبه آموزشی کتاب‌ها در هر سه سطح با سنجه‌ استناد رابطه معنادار ضعیفی وجود داشت؛ همچنین، بین هر سه سطح رتبه آموزشی کتابها با رتبه پیج ارتباط معنادار متوسطی وجود داشت. از دو رتبه هیتس، رتبه اعتبار با هر سه سطح رتبه آموزشی کتابها ارتباط ضعیفی داشت. رتبه میانجی فقط در سطح زیر رده های کنگره با رتبه آموزشی کتابها رابطه ضعیفی داشت.
نتیجه‌گیری: میتوان از رتبه پیج و اعتبار برای تعیین ارزش یا اثرگذاری آموزشی کتابها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها