مطالعه معیارها و شاخص‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه تصویری جامع از معیارها و شاخص‌های نظام‌های رتبه‌بندی ملّی دانشگاهی کشورهای جهان است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین از نوع مطالعات علم‌سنجی است که بر اساس رویکرد کمّی و با روش کتابخانه‌ای انجام شده است. جامعة آماری پژوهش، سیستم-های رتبه‌بندی ملّی دانشگاهی 27 کشور جهان می‌باشند. روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک محور بوده است. در این پژوهش در مجموع 17 معیار و 1774 شاخص استخراج شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار اکسل تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که معیارهای آموزش، دانشجویان، عوامل مالی، فارغ‌التحصیلان، پژوهش، و اعضای هیأت علمی در بیش از نیمی از رتبه‌بندی‌های مورد مطالعه حضور داشته‌اند و شاخص‌های نرخ دانشجویان بین‌المللی، کیفیت پردیس دانشگاهی جهت زندگی دانشجویان، نمرات کسب شده داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه در آزمون ورود به دانشگاه، یارانه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، گرنت‌ها و بورس‌های تحصیلی اعطا شده به دانشجویان، و نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو، پنج شاخص برتر بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در رتبه‌بندی‌های ملّی دانشگاهی، از میان کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها، دو کارکرد آموزش و پژوهش بیشتر مورد توجّه بوده‌اند که البته خارج از انتظار نیست.
واژگان کلیدی: معیار، شاخص، رتبه‌بندی‌های ملّی دانشگاهی

کلیدواژه‌ها