تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم واطلاعات دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه: وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه علمی، می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و تبیین میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران در طی 27 سال اخیر انجام شده است.
روش شناسی پژوهش: این پژوهش کاربردی است و در زمره پژوهش‌های علم سنجی قرار می‌گیرد. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی و گزارش سازمان‌های مربوطه می‌باشد برای تجریه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌گر آن است همه شاخص‌های توسعه علمی ایران که طی 27 سال اخیر ارائه شده در هر سال به طور کلی روندی رو به رشد را تجربه کرده‌اند.در این میان، نرخ اشتغال تا سال‌های 85-86 رو به رشد بوده وتولید ناخالص داخلی تا سال 90-91 رو به رشد بوده ولی در سال‌های بعدی سیر نزولی را در پیش گرفته است. با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می‌توان به این نتیجه رسید که متغیر شاخص‌های اقتصادی به میزان 70 درصد بر شاخص‌های توسعه علم اثر دارد؛ این به این معنی است که شاخص‌های اقتصادی به میزان یک واحد بهبود یابد به احتمال 99 درصد مقدار شاخص‌های توسعه علم به میزان 7/0 واحد بهبود یافته و مثبت‌تر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها