تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم واطلاعات دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه: وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه علمی، می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و تبیین میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران در طی 27 سال اخیر انجام شده است.
روش شناسی پژوهش: این پژوهش کاربردی است و در زمره پژوهش‌های علم سنجی قرار می‌گیرد. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی و گزارش سازمان‌های مربوطه می‌باشد برای تجریه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌گر آن است همه شاخص‌های توسعه علمی ایران که طی 27 سال اخیر ارائه شده در هر سال به طور کلی روندی رو به رشد را تجربه کرده‌اند.در این میان، نرخ اشتغال تا سال‌های 85-86 رو به رشد بوده وتولید ناخالص داخلی تا سال 90-91 رو به رشد بوده ولی در سال‌های بعدی سیر نزولی را در پیش گرفته است. با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می‌توان به این نتیجه رسید که متغیر شاخص‌های اقتصادی به میزان 70 درصد بر شاخص‌های توسعه علم اثر دارد؛ این به این معنی است که شاخص‌های اقتصادی به میزان یک واحد بهبود یابد به احتمال 99 درصد مقدار شاخص‌های توسعه علم به میزان 7/0 واحد بهبود یافته و مثبت‌تر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Economic factors on scientific development in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzadeh 1
  • Nahid Naseri 2
  • Fatemeh Zandian 3
1 Knowledge and Information Science Dept Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Background: Economic status is one of the factors influencing scientific development. The present study aims to determine and explain the impact of economic factors on Iran's scientific development over the past 27 years.
Methodology of research: This research is applied and is one of the scientific researches. Data collection is done in a library method and referring to databases and reports of relevant organizations. For data analysis and analysis, structural equations and PLS software have been used to answer the questions by T statistics and path coefficient.
Findings: The findings show that all the indicators of Iranian scientific development that have been presented over the last 27 years are generally growing in each year. In the meantime, the employment rate has been growing up until 86-85, and GDP grew until 90-91, but after that years it has gone down. Regarding the path coefficient of this hypothesis, it can also be concluded that the economic indicators varies by 70% on the indicators of science development; this means that economic indices improve by one unit, possibly up to 99% of the indexes Science development is improved and more positive by 0.7 units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific development
  • economic indicators
  • Science production
  • gross national product
  • Iran