تحلیل مقالات حوزه ارتباطات علمی با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد واحد فرهنگی و روابط عمومی، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موضوعات پرکاربرد تولیدات علمی حوزه ی ارتباطات علمی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس طی سالهای 2000-2017 می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی یا کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش از شاخص های علم سنجی و روش تحلیل هم رخدادی واژگانی بهره گرفته شده است و جهت ترسیم نقشه های مورد نیاز از نرم افزار تحلیل شبکه ی وویس ویوور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 905 مقاله نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، در حوزه ی ارتباطات علمی می باشد.یافته های پژوهش نشان داد MORALES MEL و RODRIGUES RS هر کدام با 7 مقاله برترین نویسنده در حوزه ی ارتباطات علمی می باشند، ایالات متحده ی آمریکا با 233 مقاله در رتبه ی اول است و زبان انگلیسی با 678 رکورد به عنوان برترین زبان حوزه ارتباطات علمی شناخته شده است. همچنین یافته های بخش تحلیل واژگان در حوزه ی ارتباطات علمی نشان داد مقولاتی همچون science, journals, internet, open access, information دارای بیشترین فراوانی اند که نشان می دهد این مقوله های موضوعی، کانون توجه پژوهشگران حوزه ی ارتباطات علمی می باشند.

کلیدواژه‌ها